Lập trình vẽ và tô màu hình chữ nhật trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu hình chữ nhật trong Scratch và python

Đây là một ví dụ về cách lập trình vẽ và tô màu hình chữ nhật trong Python, sử dụng thư viện turtle:import turtle

# Khởi tạo màn hình đồ họa
screen = turtle.Screen()

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()

# Chọn màu nền cho màn hình đồ họa
screen.bgcolor("white")

# Chọn màu cho hình chữ nhật
rect_color = "red"

# Vẽ hình chữ nhật
def draw_rectangle():
  pen.fillcolor(rect_color)
  pen.begin_fill()
  for _ in range(2):
    pen.forward(200)
    pen.right(90)
    pen.forward(100)
    pen.right(90)
  pen.end_fill()

# Di chuyển con turtle đến vị trí vẽ hình chữ nhật
pen.penup()
pen.goto(-100, -50)
pen.pendown()

# Vẽ và tô màu hình chữ nhật
draw_rectangle()

# Dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa
screen.exitonclick()

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng module turtle để vẽ và tô màu hình chữ nhật. Các bước cơ bản bao gồm:

 1. Khởi tạo màn hình đồ họa sử dụng turtle.Screen().
 2. Tạo đối tượng turtle sử dụng turtle.Turtle().
 3. Chọn màu nền cho màn hình đồ họa sử dụng screen.bgcolor("white").
 4. Định nghĩa màu cho hình chữ nhật trong biến rect_color.
 5. Viết một hàm draw_rectangle() để vẽ và tô màu hình chữ nhật.
 6. Di chuyển con turtle đến vị trí muốn vẽ hình chữ nhật sử dụng pen.goto().
 7. Gọi hàm draw_rectangle() để vẽ và tô màu hình chữ nhật.
 8. Sử dụng screen.exitonclick() để dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa.
Read:   Dãy số 10, 3, 6, 10, 6, 12, 10, 9, 18, 19, 21 - Lập trình trong Python và Scratch

Lập trình vẽ và tô màu hình chữ nhật trong Scratch

Để lập trình vẽ và tô màu hình chữ nhật trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Trong giao diện lập trình Scratch, bạn sẽ thấy một nhân vật mặc định (một con mèo). Bạn có thể xóa nhân vật này bằng cách nhấp vào biểu tượng “X” ở góc trên bên trái của nhân vật.
 4. Tìm và kéo thả các khối lập trình sau vào khu vực lập trình (Script):
  • Khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào lá cờ xanh): Điều này sẽ thiết lập chương trình chạy khi bạn nhấp vào lá cờ xanh để bắt đầu.
  • Khối “pen down” (bút chạm xuống): Điều này sẽ đảm bảo rằng con trỏ bút sẽ chạm xuống mặt phẳng khi vẽ.
  • Khối “go to x: [value] y: [value] ” (đi đến x: [giá trị] y: [giá trị] ): Điều này sẽ di chuyển con trỏ bút đến vị trí cụ thể trên mặt phẳng. Bạn có thể thay đổi giá trị x và y để đặt vị trí khởi đầu của hình chữ nhật.
  • Khối “set pen color to [color] ” (đặt màu bút thành [màu] ): Điều này sẽ đặt màu bút để tô màu hình chữ nhật. Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chọn màu từ hộp thoại hoặc nhập mã màu.
  • Khối “pen down” (bút chạm xuống): Điều này đảm bảo rằng con trỏ bút vẫn còn chạm xuống mặt phẳng.
  • Khối “glide [duration] secs to x: [value] y: [value] ” (di chuyển trong [thời gian] giây đến x: [giá trị] y: [giá trị] ): Điều này sẽ di chuyển con trỏ bút để vẽ hình chữ nhật. Bạn có thể thay đổi thời gian di chuyển, giá trị x và y để vẽ hình chữ nhật theo kích thước và vị trí mong muốn.
  • Khối “pen up” (bút rút lên): Điều này sẽ rút bút lên để dừng vẽ.
 5. Điều chỉnh các giá trị trong các khối lập trình để thay đổi kích thước và vị trí của hình chữ nhật, cũng như màu sắc của nó.
 6. Nhấp vào lá cờ xanh để chạy chương trình và xem hình chữ nhật được vẽ và tô màu trong khu vực diễn đạt Scratch.
Read:   Lập trình vẽ hình vuông trong Scratch và Python

Lưu ý rằng Scratch là một môi trường lập trình trực quan và không sử dụng ngôn ngữ Python. Việc lập trình trong Scratch sẽ dựa vào kéo và thả các khối lập trình để tạo thành các chuỗi lệnh.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *