Lập trình vẽ và tô màu hình thoi trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu hình thoi trong Scratch và python

Đây là một ví dụ về cách lập trình vẽ và tô màu hình thoi trong Python, sử dụng thư viện turtle:


import turtle

# Khởi tạo màn hình đồ họa
screen = turtle.Screen()

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()

# Độ dài cạnh của hình thoi
side_length = 100

# Góc quay giữa các cạnh của hình thoi
angle = 60

# Màu sắc cho hình thoi
diamond_color = "red"

# Vẽ và tô màu hình thoi
def draw_and_color_diamond():
  pen.fillcolor(diamond_color)
  pen.begin_fill()
  for _ in range(2):
    pen.forward(side_length)
    pen.right(angle)
    pen.forward(side_length)
    pen.right(180 - angle)
  pen.end_fill()

# Di chuyển con turtle đến vị trí vẽ hình thoi
pen.penup()
pen.goto(-50, 0)
pen.pendown()

# Vẽ và tô màu hình thoi
draw_and_color_diamond()

# Dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa
screen.exitonclick()

Trong ví dụ này, chúng ta sử dụng module turtle để vẽ và tô màu hình thoi. Các bước cơ bản bao gồm:

 1. Khởi tạo màn hình đồ họa sử dụng turtle.Screen().
 2. Tạo đối tượng turtle sử dụng turtle.Turtle().
 3. Định nghĩa độ dài cạnh của hình thoi trong biến side_length.
 4. Tính góc quay giữa các cạnh của hình thoi bằng cách sử dụng góc nội tiếp của một tam giác đều (60 độ), và lưu vào biến angle.
 5. Định nghĩa màu sắc cho hình thoi trong biến diamond_color.
 6. Viết một hàm draw_and_color_diamond() để vẽ và tô màu hình thoi. Trong hàm này, chúng ta sử dụng một vòng lặp để di chuyển con turtle tiến về phía trước theo độ dài cạnh, rẽ phải một góc angle, di chuyển tiếp theo theo độ dài cạnh, và rẽ lại phải góc 180 - angle. Lặp lại quá trình này cho tất cả 4 cạnh của hình thoi. Sau đó, chúng ta sử dụng pen.fillcolor()pen.begin_fill() để bắt đầu tô màu cho hình thoi và pen.end_fill() để kết thúc quá trình tô màu.
 7. Di chuyển con turtle đến vị trí muốn vẽ hình thoi sử dụng pen.goto().
 8. Gọi hàm draw_and_color_diamond() để vẽ và tô màu hình thoi.
 9. Sử dụng screen.exitonclick() để dừng chương trình khi nhấn vào màn hình đồ họa.
Read:   Chết cười với những bài văn mà ChartGPT làm

Lập trình vẽ và tô màu hình thoi trong Scratch

Nói chính xác cách vẽ sau là vẽ hình thoi được tô màu kín phía bên trong

Để lập trình vẽ và tô màu hình thoi trong Scratch, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Mở trình duyệt web và truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu).
 2. Tạo một dự án mới bằng cách nhấp vào nút “Create” trên thanh công cụ.
 3. Trong giao diện lập trình Scratch, bạn sẽ thấy một nhân vật mặc định (một con mèo). Bạn có thể xóa nhân vật này bằng cách nhấp vào biểu tượng “X” ở góc trên bên trái của nhân vật.
 4. Tìm và kéo thả các khối lập trình sau vào khu vực lập trình (Script):
  • Khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào lá cờ xanh): Điều này sẽ thiết lập chương trình chạy khi bạn nhấp vào lá cờ xanh để bắt đầu.
  • Khối “clear” (xóa màn hình): Điều này sẽ xóa mọi vẽ trên màn hình trước khi vẽ hình thoi mới.
  • Khối “pen down” (bút chạm xuống): Điều này sẽ đảm bảo rằng con trỏ bút sẽ chạm xuống mặt phẳng khi vẽ.
  • Khối “set pen color to [color] ” (đặt màu bút thành [màu] ): Điều này sẽ đặt màu bút để tô màu hình thoi. Bạn có thể thay đổi màu sắc bằng cách chọn màu từ hộp thoại hoặc nhập mã màu.
  • Khối “repeat (4)” (lặp lại (4) lần): Điều này sẽ tạo một vòng lặp để vẽ hình thoi. Bạn có thể thay đổi số lần lặp để thay đổi kích thước hình thoi.
  • Khối “move (length)” (di chuyển (độ dài)): Điều này sẽ di chuyển con trỏ bút đi một độ dài cụ thể. Bạn có thể thay đổi giá trị độ dài để điều chỉnh kích thước hình thoi.
  • Khối “turn right (angle)” (rẽ phải (góc)): Điều này sẽ quay con trỏ bút một góc cụ thể. Bạn có thể thay đổi giá trị góc để điều chỉnh hình dạng của hình thoi.
  • Khối “end” (kết thúc): Điều này sẽ kết thúc chương trình.
 5. Điều chỉnh các giá trị trong các khối lập trình để thay đổi kích thước, hình dạng và màu sắc của hình thoi.
 6. Nhấp vào lá cờ xanh để chạy chương trình và xem hình thoi được vẽ và tô màu trong khu vực diễn đạt Scratch.
Read:   Các bước để lập trình một game trong Scratch
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *