Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong Scratch và python

Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong python

Để lập trình vẽ và tô màu một tam giác đều trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện đồ họa Turtle. Dưới đây là một ví dụ về cách thực hiện:
import turtle

# Tạo đối tượng turtle
t = turtle.Turtle()

# Vẽ tam giác đều
side_length = 100 # Độ dài cạnh tam giác
fill_color = "red" # Màu tô

t.begin_fill() # Bắt đầu tô màu
t.fillcolor(fill_color) # Đặt màu tô

for _ in range(3):
  t.forward(side_length)
  t.left(120)

t.end_fill() # Kết thúc tô màu

# Dừng chương trình khi kết thúc
turtle.done()

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo một đối tượng turtle bằng cách gọi turtle.Turtle(), và lưu nó vào biến t. Độ dài cạnh của tam giác được định nghĩa bởi biến side_length, và màu tô được định nghĩa bởi biến fill_color.

Để tô màu tam giác, chúng ta sử dụng các phương thức begin_fill()end_fill() để bắt đầu và kết thúc quá trình tô màu. Các phương thức fillcolor()color() được sử dụng để đặt màu tô và màu nét vẽ của tam giác.

Sau khi vẽ tam giác và tô màu xong, chúng ta gọi turtle.done() để dừng chương trình.

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của tam giác bằng cách thay đổi giá trị của biến side_length. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của tam giác bằng cách sửa đổi giá trị của biến fill_color.

Lưu ý rằng, để chạy mã trên, bạn cần cài đặt thư viện Turtle trong Python.

Read:   Dãy số 1, 2, 4, 8, 16 - Lập trình trong Scratch và Python

Lập trình vẽ và tô màu tam giác đều trong Scratch

Có rất nhiều cách tô màu tam giác, nhưng đòi hỏi phải dùng nhiều kĩ thuật khác nhau, có những cách phải dùng đến công thức THCS mới được học. Các em HS tiểu học có thể tham khảo cách làm sau

 1. Truy cập vào trang web Scratch (https://scratch.mit.edu) và tạo một dự án mới.
 2. Xóa nhân vật mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng thùng rác (Delete) ở góc dưới bên trái.
 3. Kéo và thả khối “when green flag clicked” (khi nhấp vào cờ xanh) vào khu vực lập trình.
 4. Kéo và thả khối “pen down” (bút chạm xuống) vào khu vực lập trình.
 5. Tạo một biến “side_length” để đại diện cho độ dài cạnh tam giác.
 6. Kéo và thả khối “set [side_length v] to [100] ” (đặt [side_length v] thành [100] ) vào khu vực lập trình.
 7. Kéo và thả khối “repeat [3] ” (lặp lại [3] ) dưới khối “set [side_length v] to [100] ”.
 8. Kéo và thả khối “move [side_length] steps” (di chuyển [side_length] bước) vào khu vực lặp lại.
 9. Kéo và thả khối “turn cw [120] degrees” (quay theo chiều kim đồng hồ [120] độ) vào khu vực lặp lại.
 10. Kéo và thả khối “pen up” (bút nhấc lên) vào khu vực lập trình.
 11. Kéo và thả khối “fill” (tô màu) vào khu vực lập trình.
 12. Nhấp vào cờ xanh để chạy chương trình và kiểm tra kết quả.

Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ vẽ một tam giác đều với độ dài cạnh là 100 đơn vị và tô màu nền bên trong tam giác.

Read:   20 ý tưởng KHKT lĩnh vực khoa học hành vi

Bạn có thể thay đổi độ dài cạnh của tam giác bằng cách sửa đổi giá trị trong khối “set [side_length v] to [100] ”. Bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc của tam giác bằng cách sử dụng khối “set pen color to [color] ” để đặt màu nét vẽ và khối “set pen color to [color] ” để đặt màu tô.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *