Lập trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản bằng pascal

Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong văn bản

Dữ liệu vào file: del_32vb.INP chứa một văn bản gồm nhiều dòng mỗi dòng không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32vb.OUT là văn bản sau khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

del_32vb.int del_32vb.out
     Nguyen    van   anPham quang             teoLe        trung          kien Nguyen van anPham quang teoLe trung kien

 

– Lặp lại thao tác: Đọc từng dòng vào xâu s -> xử lí -> ghi kết quả- Sử dụng hàm EOF(f) để kiểm tra xem đã đọc hết file chưa (EOF(f) = true là đã ở cuối file)

	
	
		
		
	

var s:string; i,n:integer; f1,f2:text;
begin
{----Mo mot luc ca 2 file ----}
  assign(f1,'del_32vb.inp'); reset(f1);
  assign(f2,'del_32vb.out'); rewrite(f2);
 {--- --------}
while not EOF(f1) do //khi chua het file thi thuc hien
begin
  readln(f1,s);
  while s[1] 
	=' ' do delete(s,1,1);
 	while s[length(s)] 
	
		
		
	=' ' do delete(s,length(s),1);
 	repeat
  		n:=pos(' ',s);
  		delete(s,n,1);
 	until n=0;
writeln(f2,s);//ghi vao file sau khi xu li xong
end;
close(f1);close(f2);//dong ca hai file
end.

 

Read:   Đề khảo sát HSG Tin 11 – Tân Kỳ – Nghệ An 1819
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *