lập trình xóa kí tự trắng thừa trong xâu bằng pascal

Xóa kí tự trắng thừa

Ý tưởng: Sử dụng hàm delete(s,k,m)

– Xóa các kí tự trắng thừa ở đầu

– Xóa các kí tự trắng thừa ở cuối

– Tìm xem trong xâu có hai kí tự trắng liền nhau hay không (dùng hàm pos()) nếu có xóa bớt 1 kí tự

 4.1.1 Viết chương trình xóa kí tự trắng thừa trong xâu (Giữa các từ có 2 dấu cách liên tiếp là thừa 1 dấu cách)

Dữ liệu vào file: del_32.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: del_32.OUT là xâu khi đã xóa những kí tự thừa

VD:

del_32.int del_32.out
         Giua       cac tu      chi cach           nhau mot         khoang trang neu co hon 1 khoang         trang la co         khoang trang thua Giua cac tu chi cach nhau mot khoang trang neu co hon 1 khoang trang la co khoang trang thua
var s:string; i,n:integer;f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'del_32.inp'); reset(f);
  readln(f,s);close(f);
 {--- than ct ---------}
 while s[1]=' ' do delete(s,1,1);
 while s[length(s)]=' ' do delete(s,length(s),1);
 repeat
  n:=pos(' ',s);
  delete(s,n,1);
 until n=0;
 {------ghi file -----}
assign(f,'del_32.out'); rewrite(f);
write(f,s);
close(f);
end.

 

Read:   Đề thi tin học trẻ khối tiểu học năm 2021 – 2022 Huyện Chợ Mới
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *