Liệt kê số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n

Sau khi viết được chương trình  Kiểm tra số nguyên tố các em tiếp tục phát triển chương trình của mình để được chương trình sau, cố gắng sử dụng chương trình con để thuật toán nhìn khoa học hơn.

Viết chương trình nhập vào một số n, xuất ra những số nguyên tố nhỏ hơn hoặc bằng n. Và tổng của tất cả những số nguyên tố đó.

Dữ liệu vào file: Sum_nt.inp

Dữ liệu ra file: Sum_nt.out

Chứa số n

– Dòng 1: chứa các số nguyên tố <=n cách nhau 1 khoảng trắng- Dòng 2: Chứa tổng các số nguyên tố trên

Code Liệt kê số nguyên tố trong Pascal

program Dem_nguyen_to;
var m,k,s:longint;f:text;
{------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----}
function ngto(var n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
 if n<2 then ngto:=false else ngto:=true;
 for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then
           begin
            ngto:=false;
            break; {thoat vong lap}
           end;
end;
{--- het CT con------}
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'sum_nt.inp'); reset(f);
  read(f,m);close(f);
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'sum_nt.out'); rewrite(f);

 k:=1; S:=0;
 while k<=m do
  begin
   if ngto(k) then begin write(f,k,' '); s:=s+k; end;
   k:=k+1;
  end;

  writeln(f);
  write(f,S);
close(f);
end.

Code Liệt kê số nguyên tố trong Python

#Declares variables
snt = [] 

kt = True
f = open("Sum_nt.inp")
fo = open("Sum_nt.out", "w")
a = int(f.read())
s = 0

#Find prime numbers
##Check 2 to a
for i in range(2,a+1):
  kt = True
  ##Divide i from 2 to i-1
  for b in range(2,i):
    if i != b:
      if i % b == 0:
        kt = False
        break
  if kt == True:
    snt.append(i)

for i in range(len(snt)):
  fo.write(str(snt[i] 
) + " ")
  s = s+snt[i] s = str(s)
fo.write("\n" + s)
fo.close()

Code Liệt kê số nguyên tố trong C++

 

Read:   File Word đề thi HSG Toán 7 - Năm học 2022 - 2023 các huyện, tỉnh thành trong cả nước

Code Liệt kê số nguyên tố trong Scracth

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *