Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n Trong Python và C++

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n là bài toán kết hợp kĩ thuật tìm ước có kèm thêm điều kiện, sau đây là minh họa Trong Python và C++

Ý tưởng liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n

Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để duyệt qua các số từ 1 đến n (cách nhau 2 đơn vị để chỉ liệt kê các số lẻ) và kiểm tra xem số đó có phải là ước của n hay không. Nếu có, số đó sẽ được thêm vào danh sách các ước số lẻ. Cuối cùng, danh sách các ước số lẻ được in ra.

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n Trong Python


def odd_divisors(n):
  odd_divisors_list = []
  for i in range(1, n + 1, 2):
    if n % i == 0:
      odd_divisors_list.append(i)
  return odd_divisors_list

number = 24
odd_divisors_list = odd_divisors(number)
print(f"Odd divisors of {number}: {odd_divisors_list}")

Liệt kê tất cả các ước số lẻ của số nguyên dương n Trong C++

#include <iostream>
#include <vector>

std::vector<int> odd_divisors(int n) {
  std::vector<int> odd_divisors_list;
  for (int i = 1; i <= n; i += 2) {
    if (n % i == 0) {
      odd_divisors_list.push_back(i);
    }
  }
  return odd_divisors_list;
}

int main() {
  int number = 24;
  std::vector<int> odd_divisors_list = odd_divisors(number);

  std::cout << "Odd divisors of " << number << ": ";
  for (int odd_divisor : odd_divisors_list) {
    std::cout << odd_divisor << " ";
  }
  std::cout << std::endl;

  return 0;
}

Một số bài toán tương tự

Các bạn hãy áp dụng kĩ thuật trên để giải quyết các bài toán tương tự như:

 • Liệt kê tất cả các ước số chẵn của số nguyên dương n
 • Liệt kê tất cả các ước số nguyên tố của số nguyên dương n
Read:   Tính S(n) = 1/2 + 1/4 + … + 1/2n - Lập trình bằng Python và Scratch
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *