Ôn tập so sánh phân số – Phép cộng, phép trừ phân số

ÔN TẬP SO SÁNH PHÂN SỐ – PHÉP CỘNG – PHÉP TRỪ

So sánh phân số

Bài 1: Lớp 6B có $\frac{4}{5}$ số học sinh thích bóng bàn, $\frac{7}{10}$ số học sinh thích bóng đá và $\frac{3}{4}$ số học sinh thích bóng rổ. Hỏi môn thể thao nào được các bạn lớp 6B yêu thích nhất?

Bài 2: Lớp 6A có $\frac{3}{7}$ số học sinh tham gia thi HSG môn Toán, $\frac{2}{9}$ số học sinh tham gia thi HSG môn Vật lý và $\frac{1}{4}$ số học sinh tham gia thi HSG môn Hóa học. Hỏi môn học nào có số lượng học sinh tham gia thi nhiều nhất?

Cộng, trừ phân số

Bài 3: Cộng các phân số sau (rút gọn nếu có thể)

a) $\frac{2}{9}+\frac{5}{9}$

b) $\frac{-3}{8}+\frac{5}{7}$

c) $\frac{36}{-7}+6$

d) $\frac{7}{12}+\frac{8}{16}$

Bài 4: Tính hợp lí:

a) $\left( \frac{21}{31}+\frac{-16}{7} \right)+\left( \frac{44}{53}+\frac{10}{31} \right)+\frac{9}{53}$ b) $\frac{1}{34}+\left( \frac{1}{5}+\frac{-4}{17} \right)+\left( \frac{-8}{17}+\frac{23}{34} \right)$

Bài 5*: So sánh:

a) $\frac{7}{32}+\frac{-3}{17}+\frac{9}{32}+\frac{11}{49}+\frac{5}{9}+\frac{-14}{17}+\frac{6}{23}$ và $\frac{-1}{2}$

b) $\frac{-14}{25}+\frac{5}{24}+\frac{9}{16}+\frac{-1}{2}+\frac{7}{16}+\frac{-2}{3}+\frac{7}{24}$ với 1

Bài 6*: So sánh

a) $\frac{1}{11}+\frac{1}{12}+…+\frac{1}{29}+\frac{1}{30}$ với $\frac{2}{3}$

b) $\frac{1}{101}+\frac{1}{102}+\ldots +\frac{1}{199}+\frac{1}{200}$ với 1

Bài 7: Trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần, một bạn học sinh được giao một số bài tập để ôn luyện. Biết ngày thứ nhất bạn học sinh đó làm được $\frac{2}{5}$ số bài tập được giao. ngày thứ hai bạn đó làm được $\frac{1}{3}$ số bài tập được giao. Ngày thứ ba, bạn đó làm được $\frac{1}{6}$số bài tập. Hỏi sau ba ngày, bạn học sinh đó hoàn thành được bao nhiêu phần công việc?

Read:   Bài 1 - Chương 5 - Toán 6: Phân số với tử số, mẫu số là số nguyên

 Bài 8: Lớp 6A tham gia hoạt động kế hoạch nhỏ do nhà trường phát động. Biết rẳng, tổ I góp được $\frac{2}{7}$ số sách so với chỉ tiêu, tổ II góp được $\frac{2}{9}$ số sách, tổ III góp được $\frac{3}{7}$số sách, còn tổ IV góp được $\frac{1}{4}$ số sách. Hỏi lớp 6A có hoàn thành chỉ tiêu được đưa ra hay không?

Bài 9: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn. nếu chảy một mình thì vòi A chảy 5 giờ mới đầy bể, vòi B chảy 4 giờ mới đầy bề. Hỏi cả hai vòi cùng chảy trong 1 giờ thì chảy được bao nhiêu phần của bể?

Bài 10: Tính (Rút gọn nếu có thể)

a)$\frac{8}{15}-\frac{2}{15}$

b)  $\frac{1}{6}-\frac{-3}{6}-\frac{-1}{6}$

c) $\frac{4}{9}-\frac{5}{7}$

d) $\frac{-7}{9}-\frac{1}{-3}$

e) $\frac{3}{-4}-\left( -3 \right)$

Bài 11: Tìm $x$ biết:

a) $x=\frac{1}{7}+\frac{4}{5}$

b) $x+\frac{13}{2}=\frac{-7}{6}$

c) $\frac{-2}{8}+x=\frac{1}{8}$

c) $\frac{4}{21}+x+\frac{-13}{7}=\frac{23}{6}$

d) $\frac{16}{9}-x=\frac{-7}{9}$ e) $\left( \frac{-3}{27}+\frac{1}{3} \right)-x=\frac{4}{9}$ f)$\frac{x}{12}=\frac{2}{3}+\frac{-1}{4}$

Bài 12: Tìm $x$ nguyên biết:

a) $\frac{12}{11}<\frac{x}{15}<\frac{13}{11}$

b) $\frac{6}{7}\le \frac{x}{2}<\frac{8}{7}$

c) $\frac{-5}{3}+\frac{16}{3}<x<\frac{8}{5}+\frac{18}{7}$

Bài 13*: Tính các tổng sau:

a) $A=\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+…+\frac{1}{9\cdot 10}$

b) $A=\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+…+\frac{1}{49\cdot 50}$

c) $A=\frac{2}{1\cdot 3}+\frac{2}{3\cdot 5}+…+\frac{2}{9\cdot 11}$

d)$A=\frac{3}{1\cdot 4}+\frac{3}{4\cdot 7}+…+\frac{3}{97\cdot 100}$

e)$A=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+…+\frac{1}{19\cdot 21}$

f)$A=\frac{1}{1\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 5}+…+\frac{1}{97\cdot 99}$

Bài 14: Ba bạn tham gia một cuộc thi chạy tiếp sức. Bạn thứ nhất cần phải chạy $\frac{3}{8}$quãng đường, bạn thức 2 cần phải chạy $\frac{1}{4}$quãng đường. Hỏi bạn thứ ba cần chạy bao nhiêu phần quãng đường để về đến đích?

Bài 15: Linh đọc hết một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc được $\frac{1}{3}$ quyển sách, ngày thứ hai đọc được $\frac{2}{5}$ quyển sách. Hỏi ngày thứ ba Linh đọc được bao nhiêu phần của quyển sách?

Read:   Bài 1 - Chương 5 - Toán 6: Phân số với tử số, mẫu số là số nguyên

Quy tắc dấu ngoặc

1) Tính hợp lí

a) $\frac{-4}{17}-\left( \frac{3}{14}+\frac{13}{17} \right)$

b) $\left( \frac{4}{15}-\frac{3}{19} \right)-\left( \frac{16}{19}-\frac{11}{15} \right)$

c) $\left( \frac{3}{14}-\frac{5}{23} \right)+\left( \frac{3}{17}+\frac{11}{14} \right)-\left( \frac{18}{23}-\frac{14}{17} \right)$

d) $\frac{8}{15}-\left( -\frac{4}{17}-\frac{7}{15} \right)$

2) Tìm x có sử dụng quy tắc dấu ngoặc

a) $\frac{-7}{11}-\left( \frac{4}{11}-x \right)=\frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}x+\frac{2}{5}=-\frac{3}{17}-\left( \frac{3}{5}+\frac{14}{17} \right)$

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *