Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK KNTT

2.12. Viết các biểu thức sau dưới dạng tổng hay hiệu hai lập phương:
a) $\left( x+4 \right)\left( {{x}^{2}}-4x+16 \right)$;
b) $\left( 4{{x}^{2}}+2xy+{{y}^{2}} \right)\left( 2x-y \right)$.

2.13. Thay ? bằng biểu thức thích hợp.
a) ${{x}^{3}}+512=\left( x+8 \right)\left( {{x}^{2}}-?+64 \right)$;
b) $27{{x}^{3}}-8{{y}^{3}}=\left( ?-2y \right)\left( ?+6xy+4{{y}^{2}} \right)$.

2.14. Viết các đa thức sau dưới dạng tích:
a) $27{{x}^{3}}+{{y}^{3}}$
b) ${{x}^{3}}-8{{y}^{3}}$.

2.15. Rút gọn biểu thức sau:

$\left( x-2y \right)\left( {{x}^{2}}+2xy+4{{y}^{2}} \right)+\left( x+2y \right)\left( {{x}^{2}}-2xy+4{{y}^{2}} \right)\text{. }\!\!~\!\!\text{ }$

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử – Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *