Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK KNTT

2.22. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) ${{x}^{2}}+xy$
b) $6{{a}^{2}}b-18ab$.
c) ${{x}^{3}}-4x$;
d) ${{x}^{4}}-8x$.

2.23. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) ${{x}^{2}}-9+xy+3y$;
b) ${{x}^{2}}y+{{x}^{2}}+xy-1$.

2.24. Tìm $x$, biết:
a) ${{x}^{2}}-4x=0$;
b) $2{{x}^{3}}-2x=0$.

2.25. Một mảnh vườn hình vuông có độ dài cạnh bằng $x$ (mét).

Người ta làm đường đi xung quanh mảnh vườn, có độ rộng như nhau và bằng $y$ (mét) (H.2.2).

a) Viết biểu thức tính diện tích $S$ của đường bao quanh mảnh vườn theo $x$ và $y$.

b) Phân tích $S$ thành nhân tử rồi tính $S$ khi $x=102\text{ }\!\!~\!\!\text{ m},y=2\text{ }\!\!~\!\!\text{ m}$.

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức – Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *