Phiếu bài tập Toán 8 – Bài tập cuối chương I – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Bài tập cuối chương I – Sách Kết nối tri thức

TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng trong mỗi câu sau:

1.39. Đơn thức $-{{2}^{3}}{{x}^{2}}y{{z}^{3}}$ có
A. hệ số -2, bậc 8 .
B. hệ số -2³ , bậc 5 .
C. hệ số -1, bậc 9 .
D. hệ số -2³, bậc 6 .

1.40. Gọi $T$ là tổng, $H$ là hiệu của hai đa thức $3{{x}^{2}}y-2x{{y}^{2}}+xy$ và $-2{{x}^{2}}y+3x{{y}^{2}}+1$. Khi đó:
A. $T={{x}^{2}}y-x{{y}^{2}}+xy+1$ và $H=5{{x}^{2}}y-5x{{y}^{2}}+xy-1$.
B. $T={{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}+xy+1$ và $H=5{{x}^{2}}y-5x{{y}^{2}}+xy-1$.
C. $T={{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}+xy+1$ và $H=5{{x}^{2}}y-5x{{y}^{2}}-xy-1$.
D. $T={{x}^{2}}y+x{{y}^{2}}+xy-1$ và $H=5{{x}^{2}}y+5x{{y}^{2}}+xy-1$.

1.41. Tích của hai đơn thức $6{{x}^{2}}yz$ và $-2{{y}^{2}}{{z}^{2}}$ là đơn thức
A. $4{{x}^{2}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$.
B. $-12{{x}^{2}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$.
C. $-12{{x}^{3}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$.
D. $4{{x}^{3}}{{y}^{3}}{{z}^{3}}$.

1.42. Khi chia đa thức $8{{x}^{3}}{{y}^{2}}-6{{x}^{2}}{{y}^{3}}$ cho đơn thức $-2xy$, ta được kết quả là
A. $-4{{x}^{2}}y+3x{{y}^{2}}$.
B. $-4x{{y}^{2}}+3{{x}^{2}}y$.
C. $-10{{x}^{2}}y+4x{{y}^{2}}$.
D. $-10{{x}^{2}}y+4x{{y}^{2}}$.

TỰ LUẬN

1.43. Một đa thức hai biến bậc hai thu gọn có thể có nhiều nhất

a) bao nhiêu hạng tử bậc hai? Cho ví dụ.

b) bao nhiêu hạng tử bậc nhất? Cho ví dụ.

c) bao nhiêu hạng tử khác 0? Cho ví dụ.

1.44. Cho biểu thức $3{{x}^{3}}\left( {{x}^{5}}-{{y}^{5}} \right)+{{y}^{5}}\left( 3{{x}^{3}}-{{y}^{3}} \right)$.

a) Rút gọn biểu thức đã cho.

b) Tính giá trị của biểu thức đã cho nếu biết ${{y}^{4}}={{x}^{4}}\sqrt{3}$.

1.45. Rút gọn biểu thức:

$\frac{1}{4}\left( 2{{x}^{2}}+y \right)\left( x-2{{y}^{2}} \right)+\frac{1}{4}\left( 2{{x}^{2}}-y \right)\left( x+2{{y}^{2}} \right)$

1.46. Bạn Thành dùng một miếng bìa hình chữ nhật để làm một chiếc hộp (không nắp) bằng cách cắt bốn hình vuông cạnh $x\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$ ở bốn góc (H.1.3) rồi gấp lại. Biết rằng miếng bìa có chiều dài là $y\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$, chiều rộng là $z\text{ }\!\!~\!\!\text{ cm}$. Tim đa thức (ba biến $x,y,z$ ) biểu thị thể tích của chiếc hộp. Xác định bậc của đa thức đó.

Read:   Bài tập Toán 8 – Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa Thức – Sách Kết nối tri thức

1.47. Biết rằng $D$ là một đơn thức sao cho $-2{{x}^{3}}{{y}^{4}}:D=x{{y}^{2}}$. Hãy tìm thương của phép chia:

$\left( 10{{x}^{5}}{{y}^{2}}-6{{x}^{3}}{{y}^{4}}+8{{x}^{2}}{{y}^{5}} \right):D$

1.48. Làm phép chia sau theo hướng dẫn:

$\left[ 8{{x}^{3}}{{(2x-5)}^{2}}-6{{x}^{2}}{{(2x-5)}^{3}}+10x{{(2x-5)}^{2}} \right] :2x{{(2x-5)}^{2}}.$

Hướng dẫn: Đặt $y=2x-5$.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *