Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 7: Lập phương của một tổng hay một hiệu – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Lập phương của một tổng hay một hiệu – Sách Kết nối tri thức

Bài tập SGK

2.7. Khai triển:
a) ${{\left( {{x}^{2}}+2y \right)}^{3}}$
b) ${{\left( \frac{1}{2}x-1 \right)}^{3}}$.

2.8. Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu.
a) $27+54x+36{{x}^{2}}+8{{x}^{3}}$;
b) $64{{x}^{3}}+144{{x}^{2}}y+108x{{y}^{2}}+27{{y}^{3}}$.

2.9. Tính nhanh giá trị của biểu thức:

a) ${{x}^{3}}+9{{x}^{2}}+27x+27$ tai $x=7$;

b) $27-54x+36{{x}^{2}}-8{{x}^{3}}$ tại $x=6,5$.

2.10. Rút gọn các biểu thức sau:
a) ${{(x-2y)}^{3}}+{{(x+2y)}^{3}}$
b) ${{(3x+2y)}^{3}}+{{(3x-2y)}^{3}}$.

2.11. Chứng minh ${{(a-b)}^{3}}=-{{(b-a)}^{3}}$.

Read:   Phiếu bài tập Toán 8 – Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương – Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *