Phiếu bài tập Toán 8 – Luyện tập chung Hằng đẳng thức – Sách Kết nối tri thức

Phiếu bài tập Toán 8 – Luyện tập chung Hằng đẳng thức – Sách Kết nối tri thức

LUYỆN TẬP CHUNG SGK

2.16. Tính nhanh giá trị của biểu thức

${{x}^{2}}+\frac{1}{2}x+\frac{1}{16}\text{ }\!\!~\!\!\text{ }$ tại $x=99,75$

2.17. Chứng minh đẳng thức ${{(10a+5)}^{2}}=100a\left( a+1 \right)+25$. Từ đó em hãy nêu một quy tắc tính nhẩm bình phương của một số có tận cùng là 5.

Áp dụng: Tính ${{25}^{2}};{{35}^{2}}$.

2.18. Tính nhanh giá trị của các biểu thức:

a) ${{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+3x+1$ tại $x=99$;

b) ${{x}^{3}}-3{{x}^{2}}y+3x{{y}^{2}}-{{y}^{3}}$ tại $x=88$ và $y=-12$.

2.19. Rút gọn các biểu thức:
a) ${{(x-2)}^{3}}+{{(x+2)}^{3}}-6x\left( x+2 \right)\left( x-2 \right)$
b) ${{(2x-y)}^{3}}+{{(2x+y)}^{3}}$.

2.20. Chứng minh rằng ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}={{(a+b)}^{3}}-3ab\left( a+b \right)$. Áp dụng, tính ${{a}^{3}}+{{b}^{3}}$ biết $a+b=4$ và $ab=3$.

2.21. Bác Tùng gửi vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép theo định kì với lãi suất $x$ mỗi năm (tức là nếu đến kì hạn người gửi không rút lãi ra thì tiền lãi được tính vào vốn của kì kế tiếp). Biểu thức $S=200{{(1+x)}^{3}}$ (triệu đổng) là số tiển bác Tùng nhận được sau 3 năm.

a) Tính số tiển bác Tùng nhận được sau 3 năm khi lãi suất là $x=5,5\text{ }\!\!%\!\!\text{ }$.

b) Khai triển $S$ thành đa thức theo $x$ và xác định bậc của đa thức.

Read:   Bài tập Toán 8 – Luyện tập chung chương I: Đa thức– Sách Kết nối tri thức
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *