Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Cánh Diều tất cả các bộ môn

Phiếu góp ý SGK Lớp 8 Cánh Diều tất cả các bộ môn

PHỤ LỤC 2: PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: NGỮ VĂN
BỘ CÁNH DIỀU

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Truyện ngắn Trang 25/ Câu hỏi số 2 Những chi tiết nào trong truyện cho em hình dung ra bối cảnh chị em Sơn cho chiếc áo bông Bối cảnh chị em Sơn cho chiếc áo bông hiện lên như thế nào? Câu hỏi như SGK không gắn với nội dung câu hỏi tiếp theo
Bài 2: Thơ sáu chữ, bảy chữ Trang 50/ câu hỏi số 1 Nhan đề bài thơ tác giả đặt theo cách nào Nhan đề bài thơ thể hiện trực tiếp hay gián tiếp cảm xúc của tác giả Câu hỏi như SGK chưa tường minh
Bài 3: Văn bản thông tin Trang 74/ câu hỏi số 5 Sau khi đọc văn bản em thấy mình cần biết thêm thông tin gì nữa về lũ lụt Sau khi đọc văn bản em thấy mình đã biết thêm thông tin gì về lũ lụt Vì đây là văn bản cung cấp thông tin nên câu hỏi yêu cầu học sinh sẽ phải rút ra được thông tin từ văn bản sẽ phù hợp hơn
Bài 6: Truyện Trang 27/ câu hỏi số 1 Ai là người kể chuyện? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào? Ai là người kể chuyện? Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào? Vì chưa có câu hỏi về ngôi kể thứ mấy thì không thể dẫn tới câu hỏi tiếp theo là tác dụng của ngôi kể
Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống Tên đề bài, tập 1, bài 28 Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống Văn bản đề nghị về một vấn đề đời sống Vì từ “đề nghị”tức là đề xuất, đề đạt nguyện vọng, đưa ra ý kiến từ cấp dưới lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết; từ “đề nghị” sẽ bao hàm nghĩa rộng hơn từ “kiến nghị”

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Toán ; Lớp: 8

Họ tên: …………………
Đơn vị công tác:………….

Nội dung góp ý: Sách Cánh diều

Tên bài Trang,dòng Nội dung hiện tại Đề nghịchỉnh sửa Lý do đề xuất
Đơn thức và đa thức nhiều biến 6/23 Đơn thức nhiều biến Bỏ chữ nhiều biến Khó hiểu
Đơn thức và đa thức nhiều biến 8/22 Hoạt động Bỏ phần tổng quát HS dễ nhầm lẫn phần hệ số và biến
Các phép tính với đa thức nhiều biến 14/28 Hoạt động Bỏ hết phần nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức trong trường hợp một biến Không tách riêng quy tắc trong trường hợp một biến, nhiều biến
Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử 26/18 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung Nên tách riêng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử là bài tập khó nên chia nhỏ để phù hợp với học sinh

 

Người góp ý

 

 

Phụ lục 2. Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 8

 

PHÒNG GD&ĐT……TRƯỜNG THCS…… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: GDCD – Bộ Cánh diều

 

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Viết Nam Không Không Không Không
Bài 2: Tôn trọng sự đa dang của các dân tộc Việt Nam Không Không Không Không
Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo Không Không Không Không
Bài 4: Bảo vệ lẽ phải Không Không Không Không
Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Trang 26 Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường Qua các hình ảnh ô nhiễm môi trường tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh  từ đó học sinh có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.
Bài 6: phòng chống bạo lực  gia đình Không Không Không Không
Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân Không Không Không Không
Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu Không Không Không Không
Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại Không Không Không Không
Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân Không Không Không Không
Read:   Phiếu góp ý SGK Lớp 4 Cánh Diều tất cả các bộ môn

– Cả bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học. Cách thiết kế kênh hình, kênh chữ có sáng tạo, mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học.

– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

 

….., ngày ….tháng….năm…..

 

GIÁO VIÊN

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Khoa học tự nhiên; Lớp: 8 – CD

Họ tên:

Đơn vị công tác:

Nội dung góp ý

 

Mẫu 1:

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học Trang 25 Câu hỏi 2 và 3: Lập phương trình hóa học…. Lập sơ đồ phản ứng dạng chữ và phương trình hóa học của… Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể. Mà trong nội dung hiện tại mới chỉ tập trung vào dạng lập phương trình hóa học.
Lưu ý: Nếu trong các chất phản ứng và chất sản phẩm có nhóm nguyên tử không thay đổi trước và sau phản ứng thì coi cả nhóm như là 1 đơn vị để cân bằng. Bổ sung thêm 2 lưu ý:- Viết hệ số cao bằng kí hiệu- Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng Nhiều HS hay gặp các lỗi về cách viết hệ số cân bằng thường nhỏ hơn kí hiệu và thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đúng để đạt số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố bằng nhau
Trang 26 Phần ghi nhớ- Trong một phản ứng có n chất (bao gồm cả chất tham gia phản ứng và sản phẩm), nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì có thể tính được khối lượng các chất còn lại Bỏ nội dung này trong phần ghi nhớ Nội dung này không có trong yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018
Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí Trang 31 Phần ghi nhớ Bổ sung thêm khái niệm tỉ khối: Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được khái niệm tỉ khối
Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác Trang 44 Câu hỏi liên quan đến yếu tố ảnh hưởng của nồng độ Bổ sung câu hỏi ứng dụng thực tế của yếu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứngVD: Tại sao khi đun bếp bằng củi, nếu làm thoáng bếp thì lửa sẽ cháy to hơn. Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được một số ứng dụng thực tế
Bài tập (Chủ đề 1) Trang 46 Các bài tập – Bỏ bài tập 5- Bổ sung thêm dạng bài tập dấu hiệu chứng tỏ  có phản ứng hóa học xảy ra, tính theo PTHH, hiệu suất của phản ứng, độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol – Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 không yêu cầu- Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu nhưng sách chưa đề cập đa dạng dạng bài tập liên quan để HS luyện tập
Bài 10. Thang pH Trang 56 Ý nghĩa của pH Bổ sung câu hỏi liên hệ pH trong dạ dày, trong máu, nước mưa, đất Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu
Read:   Tư liệu giáo án Tin 8 KNTT – Chủ đề 4 – Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh

 

Mẫu 2: Sách giáo khoaKhoa học tự nhiên 8 – Cánh diều 

– Tác giả: Mai Sỹ Tuấn

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn 152 Thực hành đo huyết áp (máy đo huyết áp điện tử) Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có
Bài 41. Hệ sinh thái 192 Trao đổi chât và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.Tháp sinh thái Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 24. Năng lượng nhiệt 115 Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có
Bài 21. Mạch điện 104 Mắc mạch điện Giảm tải Kiến thức nặng với học sinh đại trà
Bài 13. Phân bón hoa học 72 Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm cuả phân bón hoá học Giảm tải Đã dạy trong môn công nghệ
– Cần một số tiết thực hành đơn giản, vì dạy thực tế thời lượng chương trình thường không thể đủ để tất cả học sinh tự thực hành, đa số chỉ là quan sát.- Cần dụng cụ thực hành đi cùng sách để học sinh hoàn thiện năng lực tự học, tự nghiên cứu.

 

 

 

 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8

MÔN: Công nghệ  – Bộ Cánh diều

 

Sách giáo khoaCông nghệ 8 – Cánh diều 

– Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh

– Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động         50 Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt. Đặt dấu chấm hỏi cuôi câu hỏi: Tính quãng đường di chuyển của con trượt? Chưa hợp lí về quy định văn bản..
Tất cả các bài Trình bày khoa học rõ ràng, kênh hình đẹp, phù hợp, nội dung chắt lọc hợp lí. Không

 

 

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA

Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên: ……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

SGK Tin học 8 Cánh diều- Công ty cổ phần đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Bài 2 Tin học và  các ngành nghề Trang 110 từ dòng 1 đến dòng 22( Thuộc phần 2b một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin) Quá ít ngành nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin Thêm một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin như hỗ trợ vận hành máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng. Thiết lập hệ thống bảo mật, phần mềm Middleware (Web Server, Application Server…). Môi trường ảo hóa và điện toán đám mây, cùng các hệ thống Cơ sở dữ liệu và sao lưu an toàn dữ liệu. Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

Người góp ý


PHÒNG GDĐT…..…TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Read:   Biên bản đánh giá 3 bộ SGK môn Khoa học tự nhiên Lớp 8

Người góp ý:…………….

Bộ sách Cánh diều

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Chủ đề 1Môi trường học đường Trang 10 Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp Thế nào là tình bạn đẹp Trước hết học sinh cần hiểu thế nào là tình bạn đẹp, sau đó mới biết nhận diện và chia sẻ được các biểu hiện của tình bạn đẹp
Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm Trang 26 Sống có trách nhiệm Thầy cô- người bạn đồng hành Chủ đề 3 thực hiện vào tháng 11, thay chủ đề cho phù hợp và mang tính tiếp nối với chủ đề 3 của lớp 7
Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta Trang 64 Thiên nhiên quanh ta Vẻ đẹp quê hương, đất nước Gần gũi, dễ hiểu và tiếp nối chủ đề 7 của lớp 7
Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại Trang 76 Mục 4: Triển lãm tranh ảnh về nghề nghiệp trong xã hội hiện đại Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương Học sinh dễ thực hiện hơn

….., ngày ….tháng ….năm ….

HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG THCS………TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

PHIẾU GÓP Ý MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN/PHÂN MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(NXB Giáo dục – Bộ sách CÁNH DIỀU)

NỘI DUNG GÓP Ý:

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lý do đề xuất
Phân môn Địa Lý
Bài 2: Đặc điểm địa hình SGK trang 103-104Nội dung 2: đặc điểm của các khu vực địa hình Đặc điểm khu vực đồng bằng Bổ sung thêm các lược đồ của các khu vực địa hình đồng bằng Giúp hs nhận biết được trên lược đồ các khu vực địa hình đồng bằng
Bài 6. Đặc điểm khí hậu VN SGK trang 188Nội dung 2: Sự phân hóa khí hậu Trong bài hiện rất ít hình ảnh minh họa Bổ sung thêm hình ảnh về sự phân hóa khí hậu ở nước ta Cho bài học thêm sinh động. Học sinh dễ tiếp cận
Phân môn Lịch sử
Bài 8.Phong trào Tây Sơn 40 Phần luyện tập Bổ sung thêm 1 số bài tập Bài tập còn ít.
Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX 62 Tại mục 2. Thành tựu về văn học và nghệ thuật Bổ sung thêm chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu. Chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu còn ít

 

……, ngày …. tháng…. năm….GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Âm nhạc

Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Hiên – Nguyễn Mai Anh – Lại Thị Phương Thảo – Vũ Ngọc Tuyên

Tên bài Trang/dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
CĐ 2Em yêu làn điệu Dân ca 14/10 Hát: Bản làng tươi đẹp (DC Gáy) Để nguyên lời ca gốc, không chuyển sang bản lời mới Tư liệu không phong phú (Phụ thuộc vào bản phối của NXB)
CĐ 5Giai điệu quê hương 36/13 Hát: Xuân quê hương (Lí thương nhau -DC Quảng Nam) Để nguyên lời ca gốc, không chuyển sang bản lời mới -Tư liệu không phong phú (Phụ thuộc vào bản phối của NXB- Hs thấy được nét đẹp của Dân ca từ giai điệu đến lời ca

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

 

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tiếng Anh – Explore English

Tên bài Trang/ dòng Nội dung hiện tại Đề nghị chỉnh sửa Lí do đề xuất
Unit 3,4 Trang 11,31 Trình bày hội thoại chưa khoa học Nên trình bày hội thoại khoa học hơn. Người đọc dễ xem.
Unit 4,6,11 Trang 41,61,83 Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học. Nên trình bày khoa học hơn. Người đọc dễ hiểu
– Nhiều hình ảnh nền tối.- Cách sắp xếp hình ảnh chưa khoa học

 

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *