Sắp xếp mảng một chiều trong Pascal

Sắp xếp mảng: Viết chương trình đọc vào mảng n số nguyên (n < 1000). Sắp xếp các phần tử của mảng theo chiều tăng dần (giảm dần).

Dữ liệu vào file: Sort.inp Dữ liệu ra file: Sort.out
– Dòng 1: chứa số n-

Dòng 2 chứa n số cách nhau ít nhất 1 khoảng trắng

Chứa n số đã sắp xếp

 
	var n,i,j,tem:longint;f:text;a:array[1..1000] 


of longint;

begin

{----Doc file ----}
  assign(f,'sort.inp'); reset(f);
  readln(f,n);
  for i:=1 to n do read(f,a[i] );
  close(f);
{-- sap xep tang dan-----}
  for i:=1 to n-1 do
  for j:=i+1 to n do if a[i] >a[j] 

 then
    begin
      tem:=a[i] 
;
      a[i] :=a[j] 
;
      a[j] 
	:=tem;
    end;

{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'sort.out'); rewrite(f);
 	for i:=1 to n do write(f,a[i] 


,' ');

  close(f);
end.

 

Read:   Đề thi tin học trẻ Tiểu Học - Tiền Giang - Năm 2022 - Có hướng dẫn
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *