SGK Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 5

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Chọn phương án đúng.

Vẽ một hệ trục toạ độ $\text{Oxy}$ và đánh dấu các điểm $\text{M}\left( 1;1 \right),\text{N}\left( 4;1 \right),\text{P}\left( 2;-1 \right),\text{Q}\left( -1;-1 \right)$. Tứ giác MNPQ là hình gì?
A. Hình bình hành.
B. Hình thang cân.
C. Hình vuông.
D. Hình chữ nhật.

Độ dài cạnh $\text{MN}$ của tứ giác trong câu 1 là
A. 3.
B. 5 .
C. $\sqrt{3}$.
D. $\sqrt{5}$.

Một người bắt đầu mở một vòi nước vào một cái bể đã chứa sã̃n $2\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{3}}$ nước, mỗi giờ chảy được $3\text{ }\!\!~\!\!\text{ }{{\text{m}}^{3}}$ nước. Thể tích $\text{y}\left( {{\text{m}}^{3}} \right)$ của nước có trong bể sau $\text{x}$ giờ bằng
A. $y=2x+3$
B. $\text{y}=3\text{x}+2$.
C. $y=6x$.
D. $y=x+6$.

Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị của hàm số $\text{y}=2-4\text{x}$ ?
A. $\left( 1;1 \right)$.
B. $\left( 2;0 \right)$.
C. $\left( 1;-1 \right)$.
D. $\left( 1;-2 \right)$.

Trong các điểm sau, điểm nào thuộc đồ thị của hàm số $\text{y}=-5\text{x}+5$ ?
A. $\left( 1;1 \right)$.
B. $\left( 2;0 \right)$.
C. $\left( 0;4 \right)$.
D. $\left( 2;-5 \right)$.

Đường thẳng song song với đường thẳng $\text{y}=2\text{x}$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 là
A. $y=2x-1$.
B. $y=-2x-1$.
C. $y=2x+1$.
D. $y=6-2\left( 1-x \right)$.

Cho hai đường thẳng $\text{y}=\frac{1}{2}\text{x}+3$ và $\text{y}=-\frac{1}{2}\text{x}+3$. Hai đường thẳng đã cho
A. cắt nhau tại điểm có hoành độ là 3 .
C. cắt nhau tại điểm có tung độ là 3 .
B. song song với nhau.
D. trùng nhau.

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST - Bài 1 - Đơn thức và đa thức nhiều biến

Cho các hàm số bậc nhất $\text{y}=\frac{1}{3}\text{x}+2;\text{y}=-\frac{1}{3}\text{x}+2;\text{y}=-3\text{x}+2$. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Đồ thị của các hàm số trên là các đường thẳng song song với nhau.
B. Đồ thị của các hàm số trên là các đường thẳng đi qua gốc toạ độ.
C. Đồ thị của các hàm số trên là các đường thẳng trùng nhau.
D. Đồ thị của các hàm số trên là các đường thẳng cắt nhau tại một điểm.

Đồ thị hàm số $\text{y}=\frac{-\text{x}+10}{5}$
A. là một đường thẳng có hệ số góc là $-1$.
B. không phải là một đường thẳng.
C. cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 10 .
D. đi qua điểm $\left( 200;50 \right)$.

BÀI TP TỰ LUẬN

Cho hàm số $y=f\left( x \right)=\frac{5}{4x}$.

a) Tính $\text{f}\left( \frac{1}{5} \right);\text{f}\left( -5 \right);\text{f}\left( \frac{4}{5} \right)$.

b) Hãy tìm các giá trị tương ứng của hàm số trong bảng sau:

$\text{x}$           $-3$           $-2$           $-1$           $-\frac{1}{2}$           $\frac{1}{4}$ 1 2
$\text{y}=\text{f}\left( \text{x} \right)=\frac{5}{4\text{x}}$           $?$           $?$           $?$           $?$           $?$           $?$           $?$

 

Cho hàm số $\text{y}=\text{f}\left( \text{x} \right)=-{{\text{x}}^{2}}+1$. Tính $\text{f}\left( -3 \right);\text{f}\left( -2 \right)$; $\text{f}\left( -1 \right)$; $\text{f}\left( 0 \right)$; $\text{f}\left( 1 \right)$.

Vẽ một hệ trục toạ độ $\text{Oxy}$ và đánh dấu các điểm $\text{A}\left( -2;0 \right),\text{B}\left( 0;4 \right),\text{C}\left( 5;4 \right),\text{D}\left( 3;0 \right)$. Tứ giác $\text{ABCD}$ là hình gì?

Cho biết đồ thị của hàm số $\text{y}=$ ax đi qua điểm $\text{P}\left( 1;-\frac{4}{5} \right)$.
a) Xác định hệ sô $\text{a}$.

b) Vẽ điểm trên đồ thị có hoành độ bằng $-5$.

Read:   Tư liệu soạn giáo án Toán 8 CTST – Bài 1 Định lí PYTHAGORE

c) Vẽ điểm trên đồ thị có tung độ bằng 2 .

Tìm hàm số có đồ thị là đường thẳng song song với đồ thị hàm số $\text{y}=-2\text{x}+10$.

Một người đi bộ với tốc độ không đổi $3\text{ }\!\!~\!\!\text{ km}/\text{h}$. Gọi $\text{s}\left( \text{km} \right)$ là quãng đường đi được trong $\text{t}$ (giờ).

a) Lập công thức tính s theo $t$.

b) Vẽ đồ thị của hàm số $\text{s}$ theo biến số $\text{t}$.

Tìm $\text{m}$ để các hàm số bậc nhất $\text{y}=2\text{mx}-2$ và $\text{y}=6\text{x}+3$ có đồ thị là những đường thẳng song song với nhau.

Tìm $\text{n}$ để các hàm số bậc nhất $\text{y}=3\text{nx}+4$ và $\text{y}=6\text{x}+4$ có đồ thị là những đường thẳng trùng nhau.

Tìm $\text{k}$ để các hàm số bậc nhất $\text{y}=\text{kx}-1$ và $\text{y}=4\text{x}+1$ có đồ thị là những đường thẳng cắt nhau.

Cho hai hàm số $\text{y}=\text{x}+3,\text{y}=-\text{x}+3$ có đồ thị lần lượt là các đường thẳng ${{\text{d}}_{1}}$ và ${{\text{d}}_{2}}$.

a) Bằng cách vẽ hình, tim toạ độ giao điểm $\text{A}$ của hai đường thẳng nói trên và timm các giao điềm $\text{B},\text{C}$ lần lượt của ${{\text{d}}_{1}}$ và ${{\text{d}}_{2}}$ với trục $\text{Ox}$.

b) Dùng thước đo góc để tìm góc tạo bởi ${{\text{d}}_{1}}$ và ${{\text{d}}_{2}}$ lần lượt với trục $\text{Ox}$.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác $\text{ABC}$.

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Một bình luận trong “SGK Toán 8 CTST – Bài tập cuối chương 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *