Số mạnh mẽ trong Pascal

Số mạnh mẽ là số khi nó chia hết cho số nguyên tố thì cũng chia hết cho cả bình phương của số nguyên tố đó. Viết chương trình Liệt kê các số mạnh mẽ không vượt quá 1000

program tim_so_manh_me;
var a,i,m:longint; Kt:boolean;
{------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----}
function ngto(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
 if n<2 then ngto:=false else ngto:=true;
 for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then
           begin
            ngto:=false;
            break; {thoat vong lap}
           end;
end;
{--- het CT con------}
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
for a:=1 to 1000 do
  begin
    KT:=true;
    for i:=2 to a do if ngto(i) and (a mod i = 0) and (a mod (i*i)<>0) then 
      begin 
        kt:=False; 
        break; 
      end;
    if kt then write(a,' ; ');
  end;
Readln;
end.

 

Read:   Đề thi Tin học 10 - Trại hè Hùng Vương lần thứ XV - THPT CHUYÊN BẮC KẠN - Kèm code mẫu
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *