Số nguyên tố – Lập trình trong Scratch và Python

Số nguyên tố – Lập trình trong Scratch và Python

Số nguyên tố là gì?

Số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Nghĩa là số nguyên tố không thể chia hết cho bất kỳ số nguyên dương nào khác ngoài 1 và chính nó.

Ví dụ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, và 23 là các số nguyên tố. Trong khi đó, 4 không phải là số nguyên tố vì nó có ước số dương là 1, 2, và 4.

Các số nguyên tố có vai trò quan trọng trong toán học và các lĩnh vực liên quan. Chẳng hạn, trong mật mã học, các số nguyên tố được sử dụng để tạo ra các khóa mã hóa mạnh mẽ.

Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Python

Dưới đây là một ví dụ về cách viết một chương trình Python để kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không:


def is_prime(n):
  if n <= 1:
    return False
  for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
    if n % i == 0:
      return False
  return True

# Kiểm tra số nguyên tố
num = int(input("Nhập một số nguyên dương: "))
if is_prime(num):
  print(num, "là số nguyên tố")
else:
  print(num, "không là số nguyên tố")

Trong chương trình trên, chúng ta định nghĩa một hàm is_prime(n) để kiểm tra xem số n có phải là số nguyên tố hay không. Hàm này sử dụng một vòng lặp để duyệt qua các số từ 2 đến căn bậc hai của n để kiểm tra xem có số nào chia hết cho n không. Nếu có, số n không là số nguyên tố và hàm trả về False. Nếu không có số nào chia hết cho n, số n là số nguyên tố và hàm trả về True.

Chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên dương và sau đó sử dụng hàm is_prime để kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không. Cuối cùng, chương trình in ra thông báo tương ứng với kết quả kiểm tra.

Read:   Lập trình vẽ lục giác đều trong Scratch và Python

Lập trình kiểm tra số nguyên tố trong Scratch

Đây là một ví dụ về cách lập trình kiểm tra xem một số có phải là số nguyên tố hay không trong Scratch:

 1. Mở trình soạn thảo Scratch và tạo một dự án mới.
 2. Tạo một biến “number” để lưu trữ số cần kiểm tra.
 3. Tạo một biến “is_prime” để lưu trữ kết quả kiểm tra.
 4. Tạo một khối “when green flag clicked” để bắt đầu chương trình.
 5. Trong khối này, sử dụng một khối “ask and wait” để yêu cầu người dùng nhập số cần kiểm tra. Khi người dùng nhập xong, đặt giá trị của biến “number” bằng giá trị nhập vào.
 6. Tiếp theo, tạo một khối “if then else” để kiểm tra số nguyên tố. Trong khối “if”, sử dụng một khối “broadcast” để gửi thông báo “is_prime?” cùng với giá trị của biến “number”.
 7. Tạo một khối “when I receive is_prime?” để xử lý việc kiểm tra số nguyên tố.
 8. Trong khối này, sử dụng một khối “set” để đặt giá trị của biến “is_prime” thành kết quả của hàm kiểm tra số nguyên tố.
  • Nếu kết quả là “true”, có thể sử dụng một khối “say” để in ra màn hình “Number is prime!”.
  • Nếu kết quả là “false”, có thể sử dụng một khối “say” để in ra màn hình “Number is not prime!”.
 9. Kết thúc chương trình.

Lưu ý rằng việc kiểm tra số nguyên tố trong Scratch sẽ phụ thuộc vào cách bạn triển khai thuật toán kiểm tra số nguyên tố. Bạn có thể sử dụng một thuật toán khác nhau tùy thuộc vào sự linh hoạt của Scratch và yêu cầu cụ thể của bạn.

Read:   Ứng dụng Chart GPT viết kế hoạch nghiên cứu cho đề tài KHKT
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *