Tạo dãy số ngẫu nhiên (Random) trong pascal

Tạo dãy số ngẫu nhiên: Viết chương trình để máy tính tự động tạo mảng n (n<1000) số nguyên (các số nguyên đều dương và nhỏ hơn 10).

Dữ liệu vào file: Random.inp Dữ liệu ra file: Random.out
Chứa số n Chứa n số được tạo ra ngẫu nhiên

 

– Random(n): Cho số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0 và nhỏ hơn n- Random: Cho giá trị số thực nằm trong khoảng 0 và 1Khi sử dụng hàm để sinh số ngẫu nhiên ta nên để lệnh Randomize; ở đầu chương trình để khởi động chế độ phát sinh số ngẫu nhiên nếu không lần chạy nào các số cũng sinh ra giống nhau.
var i,u,n: LongInt;
  f:text;
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'Random.inp'); reset(f);
  readln(f,n);
  close(f);
{---------sinh mang ngau nhien------------}

  assign(f,'Random.out'); rewrite(f);

  randomize;
  for i:=1 to n do
   begin
     u:=random(9)+1;
     write(f,u,' ');
   end;
  close(f);
end.

 

Read:   Ngân hàng đề thi HSG toán 9 cấp tỉnh - Năm học 2019 - 2020
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *