Thuật toán ghép mảng trong Pascal

Ghép mảng: Viết chương trình nhập vào hai mảng số nguyên (một mảng n phần tử, một mảng m phần tử) (m,n < 1000). Gép hai mảng thành 1 mảng và in kết quả ra màn hình.

VD :

Mảng 1 (2 phần tử) Mảng 2 (3 phần tử) Mảng gộp (5 phần tử)
3 4 5 9 7 3 4 5 9 7

 

var n,m,i:longint;f:text;a,b:array[1..1000] of longint;

begin

{----Doc file ----}
  assign(f,'Merge.inp'); reset(f);
  readln(f,n,m);
  for i:=1 to n do read(f,a[i]);readln(f);
  for i:=1 to m do read(f,b[i]);
  close(f);
{-- ghep và ghi file-----}
  assign(f,'Merge.out'); rewrite(f);

  for i:=1 to n do write(f,a[i],' ');//ghi mang a
  for i:=1 to m do write(f,b[i],' ');//ghi mang b
  close(f);
end.

 

Read:   Đề thi Tin học trẻ bảng A Hà Nội 2022 - Scratch
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *