Thuật toán kiểm tra số nguyên tố (Pascal, C++, Python, Scratch)

Viết chương trình kiểm tra một số n (n <2 tỉ) có phải là số nguyên tố hay không.

Dữ liệu vào file: nguyento.inp Dữ liệu ra file: nguyento.out
Chứa số n Yes (No)

Code kiểm tra số nguyên tố trong Pascal

program kiem_tra_nguyen_to;
var m:longint;f:text;
{------ chuong trinh con kiem tra so nguyen to ----}
function ngto(n:longint):boolean;
var i:longint;
begin
 if n<2 then ngto:=false else ngto:=true;
 for i:=2 to trunc(sqrt(n)) do if n mod i = 0 then
           begin
            ngto:=false;
            break; {thoat vong lap}
           end;
end;
{--- het CT con------}
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'nguyento.inp'); reset(f);
  readln(f,m);close(f);
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'nguyento.out'); rewrite(f);

 	if ngto(m) then write(f,'yes')
  else write(f,'no');
close(f);
end.

Code kiểm tra số nguyên tố trong Python

f = open("nguyento.inp")
a = int(f.read())
f.close()

snt = False
for i in range (2,a):
  if a % i == 0:
    snt = True
    break

fo = open("nguyento.out", "w")
if a < 2:
  fo.write("No")
else:
  if snt == True:
    fo.write("No")
  else:
    fo.write("Yes")
fo.close()

Code kiểm tra số nguyên tố trong C

#include <stdio.h>
#include <math.h>
 
int main(){
  int n;
  printf("\nNhap n = ");
  scanf("%d", &n);
  if(n < 2){
    printf("\n%d khong phai so nguyen to", n);
    return 0;
  }
  int count = 0;
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0){
      count++;
    }
  }
  if(count == 0){
    printf("\n%d la so nguyen to", n);
  }else{
    printf("\n%d khong phai so nguyen to", n);
  }
}

Code kiểm tra số nguyên tố trong C++

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
 
int main(){
  int n;
  cout << "\nNhap n = ";
  cin >> n;
  if(n < 2){
    cout << n << " khong phai so nguyen to\n";
    return 0;
  }
  int count = 0;
  for(int i = 2; i <= sqrt(n); i++){
    if(n % i == 0){
      count++;
    }
  }
  if(count == 0){
    cout << n << " la so nguyen to\n";
  }else{
    cout << n << " khong phai so nguyen to\n";
  }
}

Code kiểm tra số nguyên tố trong Scratch

 

Read:   Đề thi Tin học 10 - Trại hè Hùng Vương lần thứ XV - THPT CHUYÊN BẮC KẠN - Kèm code mẫu
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *