Tìm BCNN (a,b) trong Pascal

Viết chương trình tìm BCNN (a,b) (a,b < 40 000)

Dữ liệu vào file: BCNN.inp Dữ liệu ra file: BCNN.out
Chứa 2 số a, b cách nhauVD: 789   1 Chứa BCNN (a,b)789
var a,b:longint;f:text;
{--- Chuong trinh con tim BCNN ----------}
function BCNN(a,b:longint):longint;
var max,i:longint;
begin
 a:=abs(a);
 b:=abs(b);
 if (a=0) or (b=0) then BCNN:=0 else
 begin

  if a>=b then max:=a else max:=b;
 	i:=1;
  while (max*i mod a<>0) or (max*i mod b<>0) do i:=i+1;

   BCNN:=max*i;
 end;
end;
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'BCNN.inp'); reset(f);
  read(f,a,b);close(f);
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'BCNN.out'); rewrite(f);

 write(f,BCNN(a,b));

close(f);
end.

 

Read:   Phần mềm học tiếng anh viết bằng Scratch - Thi KHKT
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *