Tìm phần tử lớn nhất (nhỏ nhất) của mảng hai chiều trong pascal

MaxMin: Viết chương trình tìm phần tử lớn nhất (hay nhỏ nhất) của mảng hai chiều m hàng n cột (m,n <= 10000)

Dữ liệu vào file: Max2.INP dòng đầu chứa m,n, các dòng sau chứa mảng 2 chiều m hàng, n cột

Dữ liệu ra file: Max2.OUT chứa giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất)

VD:

Max2.INP Max2.OUT
4  3

1    3    5

2    4    6

8    7    9

11 10 12

Max: 12


	


	var i,j,m,n,Max:longint;
 f:text;a:array[1..10000,1..10000] 

 of longint;
begin
 assign(f,'Max2.inp');reset(f);
 readln(f,m,n);
 for i:=1 to m do
      begin
       for j:=1 to n do read(f,a[i,j] 
);
       readln(f);
      end;
 close(f);
{-----------------tim Max---------------}
Max:=a[1,1] 


	;
For i:=1 to m do
 For j:=1 to n do
 	If a[i,j] >max then max:=a[i,j] 


	

;
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'Max2.out'); rewrite(f);
 	write(f,Max);
  close(f);
end.

 

Read:   Liệt kê số chính phương nhỏ hơn hoặc bằng n trong pascal
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *