Tìm số lớn nhất của dãy số (Max) bằng Python và C++

Trong quá trình xử lý dãy số, việc tìm giá trị lớn nhất là một nhiệm vụ quan trọng. Giá trị lớn nhất thường đại diện cho sự tối ưu hoá hoặc tìm kiếm ưu tiên. Việc tìm giá trị lớn nhất thường được thực hiện thông qua một quy trình lặp, trong đó từng phần tử của dãy số được so sánh và cập nhật giá trị lớn nhất nếu cần. Đây là một số điểm chính liên quan đến việc tìm giá trị lớn nhất của dãy số:

 1. Quy trình chạy: Tìm giá trị lớn nhất thường đòi hỏi việc duyệt qua từng phần tử trong dãy số một cách tuần tự để so sánh chúng với giá trị lớn nhất hiện tại.
 2. Biến lưu giá trị lớn nhất: Một biến được sử dụng để lưu giữ giá trị lớn nhất tạm thời trong quá trình duyệt qua dãy số. Ban đầu, biến này thường được khởi tạo bằng giá trị đầu tiên trong dãy số.
 3. So sánh và cập nhật: Mỗi phần tử trong dãy số được so sánh với giá trị lớn nhất hiện tại. Nếu phần tử đang xét lớn hơn giá trị lớn nhất tạm thời, giá trị lớn nhất được cập nhật thành phần tử đó.
 4. Kết quả cuối cùng: Sau khi duyệt qua toàn bộ dãy số, giá trị lớn nhất sẽ được xác định và trả về là kết quả cuối cùng của quá trình tìm kiếm.
 5. Ứng dụng đa dạng: Tìm giá trị lớn nhất được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ lập trình máy tính, khoa học dữ liệu đến quản lý tài chính và khoa học tự nhiên. Nó là một phần quan trọng của nhiều thuật toán và ứng dụng thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.
 6. Hiệu suất: Hiệu suất của thuật toán tìm giá trị lớn nhất có thể được cải thiện bằng cách sử dụng các kỹ thuật tối ưu hóa, như chia để trị hoặc sắp xếp dãy số trước khi tìm kiếm giá trị lớn nhất.
Read:   Số hoàn thiện là gì? Kiểm tra số hoàn thiện trong Python và C++

Tìm giá trị lớn nhất của dãy số là một tác vụ cơ bản nhưng quan trọng trong lập trình và tính toán, và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề thực tế. Sau đây ta sẽ tìm số lớn nhất của dãy số (Max) bằng Python và C++ nhập xuất từ file

Tìm số lớn nhất của dãy số bằng Python

Bước 1: Tạo file dữ liệu đầu vào input.txt có nội dung như sau:

5
10
3
8
15

Bước 2: Lập trình trong Pythontry:
  # Đọc dãy số từ tệp input.txt với mã UTF-8
  with open('input.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
    numbers = [int(line.strip()) for line in file] 

  if not numbers:
    raise ValueError("Tệp input.txt trống. Hãy nhập dãy số vào.")

  # Tìm số lớn nhất
  max_number = max(numbers)

  # In số lớn nhất ra màn hình
  print("Số lớn nhất trong dãy số là:", max_number)

  # Xuất kết quả ra tệp output.txt với mã UTF-8
  with open('output.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:
    file.write("Số lớn nhất trong dãy số là: " + str(max_number))

except FileNotFoundError:
  print("Lỗi: Không tìm thấy tệp input.txt. Hãy tạo tệp và nhập dãy số vào.")
except ValueError as e:
  print("Lỗi:", str(e))
except Exception as e:
  print("Lỗi không xác định:", str(e))

Tất cả các dòng lệnh trong mã Python đã được cung cấp ở trên là để đọc dãy số từ tệp văn bản, tìm số lớn nhất trong dãy số và sau đó xuất kết quả ra một tệp khác. Dưới đây là giải thích từng dòng lệnh:

 1. try:: Bắt đầu một khối try-except để bắt và xử lý các loại lỗi có thể xảy ra trong quá trình thực thi chương trình.
 2. with open('input.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:: Mở tệp văn bản có tên “input.txt” để đọc ('r' đại diện cho chế độ đọc) và sử dụng mã hóa UTF-8 để xử lý các ký tự đặc biệt. Mở tệp bằng with đảm bảo rằng tệp sẽ được đóng tự động sau khi kết thúc khối with, ngay cả khi có lỗi xảy ra.
 3. numbers = [int(line.strip()) for line in file] : Đọc từng dòng trong tệp và chuyển dòng đó thành số nguyên bằng cách sử dụng int(). Hàm strip() được sử dụng để loại bỏ các khoảng trắng và ký tự xuống dòng từ mỗi dòng. Kết quả là một danh sách (list) chứa các số từ tệp.
 4. if not numbers:: Kiểm tra xem danh sách numbers có rỗng không, tức là tệp không có dữ liệu nào. Nếu rỗng, nó sẽ ném một ngoại lệ và in thông báo lỗi tương ứng.
 5. max_number = max(numbers): Sử dụng hàm max() để tìm số lớn nhất trong danh sách numbers và gán kết quả cho biến max_number.
 6. print("Số lớn nhất trong dãy số là:", max_number): In số lớn nhất ra màn hình để hiển thị kết quả cho người dùng.
 7. with open('output.txt', 'w', encoding='utf-8') as file:: Mở tệp văn bản có tên “output.txt” để ghi ('w' đại diện cho chế độ ghi) và sử dụng mã hóa UTF-8 để xử lý các ký tự đặc biệt.
 8. file.write("Số lớn nhất trong dãy số là: " + str(max_number)): Ghi chuỗi kết quả (“Số lớn nhất trong dãy số là: “) và số lớn nhất (max_number) vào tệp “output.txt”. str(max_number) được sử dụng để chuyển số lớn nhất thành chuỗi trước khi ghi vào tệp.
 9. Dòng tiếp theo là các khối except để xử lý các loại lỗi có thể xảy ra trong quá trình thực thi chương trình. Chúng kiểm tra và in ra các thông báo lỗi tương ứng như lỗi không tìm thấy tệp, lỗi giá trị không hợp lệ và các lỗi không xác định.
Read:   Lập trình kiểm tra số chính phương trong Python và C++

Tìm số lớn nhất của dãy số bằng C++


#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <limits>

int main() {
  std::ifstream inputFile("input.txt");
  std::ofstream outputFile("output.txt");

  if (!inputFile.is_open()) {
    std::cerr << "Lỗi: Không thể mở tệp input.txt." << std::endl;
    return 1;
  }

  std::vector<int> numbers;
  int number;
  
  while (inputFile >> number) {
    numbers.push_back(number);
  }

  if (numbers.empty()) {
    std::cerr << "Lỗi: Tệp input.txt trống. Hãy nhập dãy số vào." << std::endl;
    return 1;
  }

  int maxNumber = std::numeric_limits<int>::min();

  for (int num : numbers) {
    if (num > maxNumber) {
      maxNumber = num;
    }
  }

  std::cout << "Số lớn nhất trong dãy số là: " << maxNumber << std::endl;
  outputFile << "Số lớn nhất trong dãy số là: " << maxNumber << std::endl;

  inputFile.close();
  outputFile.close();

  return 0;
}

Giải thích từng phần của mã:

 • Chúng ta sử dụng #include để đưa các thư viện cần thiết vào chương trình.
 • Chương trình mở tệp input.txt để đọc và tạo tệp output.txt để viết kết quả.
 • Nếu chương trình không thể mở tệp input.txt, nó in ra một thông báo lỗi và kết thúc với mã lỗi 1.
 • Chúng ta sử dụng một vector (std::vector) để lưu trữ dãy số đọc từ tệp input.txt.
 • Sau khi đọc xong dãy số, chúng ta kiểm tra nếu dãy số rỗng (không có số nào), chúng ta in ra một thông báo lỗi và kết thúc với mã lỗi 1.
 • Chúng ta sử dụng một biến maxNumber để lưu trữ số lớn nhất ban đầu được đặt là giá trị nhỏ nhất có thể sử dụng std::numeric_limits<int>::min().
 • Chúng ta duyệt qua từng số trong vector numbers và so sánh nó với maxNumber. Nếu một số lớn hơn maxNumber, chúng ta cập nhật giá trị của maxNumber.
 • Cuối cùng, chúng ta in số lớn nhất ra màn hình và viết vào tệp output.txt.
 • Cuối cùng, chương trình đóng tệp và trả về mã lỗi 0 để báo hiệu thành công.
Read:   Thuật toán tìm giá trị lớn nhất (Max), giá trị nhỏ nhất (Min) - Minh họa trong Python và Scratch

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *