Tìm ƯCLN (a,b) trong Pascal

Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b) (a,b < 2 tỉ)

Dữ liệu vào file: UCLN.inp Dữ liệu ra file: UCLN.out
Chứa 2 số a, b cách nhauVD: 12345   1  1
var a,b:longint; f:text;
{--- Chuong trinh con tim UCLN ----------}
function UCLN(a,b:longint):longint;
var r:longint;
begin
 a:=abs(a);
 b:=abs(b);
 while b <> 0 do
  begin
   r:= a mod b;
   a := b;
   b := r;
  end;
  UCLN:=a
end;
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'UCLN.inp'); reset(f);
  read(f,a,b);close(f);
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'UCLN.out'); rewrite(f);

 write(f,UCLN(a,b));

close(f);
end.

 

Read:   Đề thi vào 10 chuyên tin Phan Bội Châu - Nghệ An - Năm học 2021 - Kèm code
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *