Tìm ƯCLN của 3 số trong Pascal

Viết chương trình tìm ƯCLN (a,b,c) (a,b,c< 2 tỉ) (dùng chương trình con)

Dữ liệu vào file: UCLN_3.inp Dữ liệu ra file: UCLN_3.out
Chứa 3 số a, b, c cách nhauVD: 12345   1   23 ƯCLN(a,b,c)1
var a,b,c,m:longint; f:text;
{--- Chuong trinh con tim UCLN ----------}
function UCLN(a,b:longint):longint;
var r:longint;
begin
 a:=abs(a);
 b:=abs(b);
 while b <> 0 do
  begin
   r:= a mod b;
   a := b;
   b := r;
  end;
  UCLN:=a
end;
{----Than chuong trinh chinh ------}
begin
{----Doc file ----}
  assign(f,'UCLN_3.inp'); reset(f);
  read(f,a,b);close(f);
{----Mo file de ghi----}
  assign(f,'UCLN_3.out'); rewrite(f);

 m:=UCLN(a,b);
 write(f,UCLN(m,c));

close(f);
end.

 

Read:   Đề thi tin học trẻ khối tiểu học năm 2021 - 2022 Quận Thanh Khê
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *