Tổng hợp đề cương ôn tập HKI Tiếng anh 9 – File Word

Bài viết này tổng hợp đề cương ôn tập HKI Tiếng anh 9 – File Word của một số trường để các bạn tham khảo

Đề cương ôn tập HKI Tiếng anh 9 – Quang Trung

Một số nội dung trong đề cương

LÝ THUYẾT:

PART 1: Vocabulary:

TOPICS:

UNIT 1: LOCAL ENVIRONMENT

UNIT 2: CITY LIFE

UNIT 3 :TEEN STRESS AND PRESSURE

UNIT 4: LIFE IN THE PAST

UNIT 5: WONDERS OF VIET NAM

UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW.

PART 2 : Grammar:

 1. COMPLEX SENTENCES: (CÂU PHỨC)

Câu phức là câu gồm có một mệnh đề chính (main clause) và nhiều mệnh đề phụ (subordinate/dependent clauses)

– Main clause + connector (từ nối) + subordinate clause:

=Dependent adverbial clauses: (Mệnh đề trạng ngữ phụ thuộc)

 1 – Adverbial clauses of time.

These clauses answer the question “when?”

Begin with: after, before, until/till, when(ever), since, as soon as (ngay khi), by the time (that), during the time (that), once, while,…… 

2 – Adverbial clauses of place. (Mệnh đề trạng ngữ chỉ nơi chốn)

These clauses answer the question “where?”

Begin with: where (nơi), wherever (bất cứ nơi nào), anywhere, everywhere.

 1. Adverbial clauses of reason. (Mệnh đề trạng ngữ chỉ lý do )       

These clauses answer the question ‘why?”

Begin with: because, as, since

 1.   Adverbial clauses of concession. (contrast clauses) (Mệnh đề chỉ sự nhượng bộ)

These clauses show a contrast

Begin with: although, though, even though, however, nevertheless…

5- Adverbial clauses of purpose. (Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích)    

These clauses answer the question “what for?”

Begin with: so that, in order that, in case (phòng khi)….

Lưu ý: Ta thường hay dùng will, can, would, could, may, might sau so that/ in order that

  6- Adverbial clauses of result. (Mệnh đề trạng ngữ chỉ kết quả)

These clauses show a result

Begin with: so (vì vậy) + clause; so + adj/adv + that…( đến nỗi mà) …

 1. PHRASAL VERBS: CỤM ĐỘNG TỪ

Cụm động từ là một động từ được kết hợp với một tiểu từ  (tiểu từ có thể là một trạng từ, một giới từ hoặc cả hai) để tạo thành một động từ kép có nghĩa khác với từ gốc.

* Some common phrasal verbs: Một vài cụm động từ thông dụng

 1. apply for (a job)= ask for a job: nộp đơn (xin việc)
 2. bring out = publish/ launch: xuất bản
 3. cheer S.O up = make S.O happier: động viên, làm cho ai vui lên
 4. close down = stop doing business: ngừng hoạt động, đóng cửa tiệm (kinh doanh, buôn bán)
 5. come back = return: trở về
 6. deal with = solve a problem: giải quyết
 7. face up to = accept, deal with: chấp nhận, đối mặt, giải quyết
 8. find out= get information about/ discover: tìm ra, phát hiện
 9. get on well = make progress : tiến bộ
 10. get on with S.O = have a friendly relationship with S.O: hòa hợp, hòa thuận với ai
 11. get along with S.O = ………………………………………………………………………………….
 12. get over sth = recover: vượt qua, khỏi (bệnh), chấp nhận
 13. get up = get out of bed: thức dậy (ra khỏi giường rồi)
 14. give up (on) sth = stop doing sth: từ bỏ
 15. go over = examine : kiểm tra
 16. Go on = continue : tiếp tục
 17. grow up = spend one’s childhood : lớn lên, trưởng thành
 18. keep up with = stay equal with : theo kịp với, đáp ứng được.
 19. let S.O down = disappoint S.O: làm cho ai thất vọng
 20. look after someone = take care of: chăm sóc ai đó
 21. look round = walk around a place : đi ngắm nhìn khắp nơi.
 22. look for s.o/sth: tìm kiếm ai/ cái gì
 23. look forward to sth/ doing sth = expect to do sth: mong mỏi, trông mong điều gì/ làm gì

= be thinking with pleasure about sth/ V-ing

 1. look sth up = check sth: tra cứu, tra nghĩa từ nào đó
 2. look through = read: đọc
 3. live on= have/ earn+ enough money from ……. to live: sống nhờ, phụ thuộc vào
 4. make a note of sth= put sth down: ghi chú ra
 5. pass down = transfer from one generation to the next: truyền lại
 6. pull down= destroy: phá hủy, đập, dở bỏ
 7. run out = to be used up: cạn kiệt, hết
 8. run out of sth = have no more of: hết thứ gì
 9. remind S.O of sth/ V-ing = make S.O remember or think about sth: nhắc ai nhớ đến
 10. set up sth = start sth: thành lập, thiết lập cái gì
 11. set off/out for somewhere = begin a journey to somewhere: khởi hành đi đâu
 12. show up = turn up : xuất hiện, có mặt
 13. show sb around = take S.O : dẫn ai đi tham quan xung quanh
 14. take over = take control of : tiếp quản, kế tục, giành lấy, kế thừa
 15. take up = start ( a hobby/ sport…): bắt đầu
 16. take off = remove: cởi ra, tháo ra..
 17. think over = consider: cân nhắc, suy nghĩ kỹ, xem xét
 18. turn down sth/ S.O = refuse sth/ S.O: từ chối, loại cái gì, ai đó
 19. turn off/ on = press the switch: tắt / bật, mở
 20. turn up = arrive/ appear: xuất hiện
 21. dress up = put on smart clothes: ăn mặc đẹp

III/ COMPARISONS OF ADJECTIVES AND ADVERBS

(CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ)

 1. Short, Long and Special adjectives/ adverbs:

(Tính từ/ Trạng từ dài, ngắn và đặc biệt)

a/ Short adjectives: are adjectives with

 • one syllable (1 âm tiết): long , short, big, hot, fat ..
 • two syllables (2 âm tiết) with the endings: – y. g: happy, lazy, busy, …….

 Short adverbs: are adverbs with one syllable: hard, late, soon, … and the adverb “early”

b/ Long adjectives: Two syllables up (Từ 2 âm tiết trở lên), and those ended with (tận cùng là) –ed. E.g: careful, beautiful, hard-working, careless, complicated, bored…

* Note: Các tính từ có tận cùng là đuôi -er, -le, -ow, and -et, được xem như vừa ngắn vừa dài. E.g: clever, simple, narrow, quiet, …

Long adverbs: are adverbs with two syllables up EXCEPT FOR early and badly

c/ Irregular  adjectives/ adverbs:

Irregular  adjectives: good, bad, far , much/many, little

Irregular  adverbs:  well, badly, far, little, much (adv)

 1. Degrees of comparisons:

 

1. Equal degree

(So sánh bằng)

 

 

Unequal degree (So sánh không bằng)

  S1 + be/ V + as  + adj / adv + as + S2 + aux (trợ động từ)         E.g: He is as old as my father.

 S + be/V + the same+( noun) as + noun (pronoun)

My house is the same height as yours

 S1 + V (phủ định) + as/so  + adj/adv + as + S2 + aux         E.g: He is

He doesn’t drive as/so carefully as I (do).

2. Comparatives

(So sánh hơn)

 

  S1 + be/ V + adj/ adv (short) + er + than + S2 + Vaux

E.g: You are thinner than he (is).

He runs faster than I (do).

   S1 + be/V + more/less  + adj/ adv (long) + than + S2 + aux

E.g: He is more intelligent than I (am).

He drives more carefully than I (do).

3. Superlatives

(So sánh nhất)

  S + be/V + the + adj/ adv (short) + est + (noun + in/of …..)          E.g: Nam is the tallest student in my class.

Cheetah runs (the) fastest in the world.

 S + be/ V + the most/ the least + adj/ adv(long) + (noun + in/of ..)          E.g:     He is the most intelligent student in my class.

Of the students in my class, Nam speaks English (the) most fluently.

 

* Note:

1/ Chúng ta cũng có thể sử dụng những từ nhấn mạnh như: much, a lot, a bit, slightly… trước các hình thức so sánh hơn

E.g: Her husband is much/ a lot/…  older than her. (Chồng cô ấy lớn tuổi hơn cô ấy nhiều)

I feel a bit/ a little/ slightly more tired than yesterday.

2/ Ta có thể sử dụng the second, the third,…  trước hình thức so sánh nhất để thể hiện thứ bậc

E.g: Osaka is the second largest city in Japan. (Osaka là thành phố lớn thứ hai ở Nhật Bản)

3/ Ta cũng có thể dùng by far (hơn nhiều, hơn hẳn) để nhấn mạnh so sánh nhất

E.g: Army is by far the smartest. (Army thông minh nhất, hơn mọi người nhiều)

Special adjectives/ adverbs: 

No Equal degree Comparative Superlative Meaning
1. bad/badly/ ill worse worst Tồi, dở, tệ, kém/ ốm yếu
2. good/ well better best Tốt, giỏi, khỏe
3. Many/much more most Nhiều
4. little less least Ít
5. far farther/ further farthest/ furthest Xa (distance) / Rộng (range)
6. old older/ elder oldest/ eldest Già, cũ (for all)/ (brother/ sister)

E.g: Ms Anh is better at cooking than Ms Nhung.

IV/ REPORTED SPEECH. (CÂU TƯỜNG THUẬT)

CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Thay đổi thì trong câu tường thuật:

 

Khi động từ tường thuật ở các thì quá khứ, chúng ta đổi thì trong câu gián tiếp như sau:

 

Simple present (V(s/es))  Simple past (V2/ed )
Simple past (V2/ed)  Past perfect ( had + V3/ed )
Simple future (will/ shall + VB.I)  Future in the past ( would/ should + V0 )
Present continuous (am/is/are + V-ing)  Past continuous (was/ were + V-ing )
Past continuous (was/were + V-ing)  Past perfect continuous / past continuous
Future continuous (will + be + V-ing)  Future continuous in the past (would + be + V-ing)
Present perfect (have/has + V3/ed)  Past perfect (had + V3/ed)
Past perfect (had + V3/ed)  Past perfect (had + V3/ed)
Future perfect (will + have + V3/ed)  Future perfect in the past (would + have + V3/ed)
can  could
may  might
must  had to / must

 

 1. Thay đổi về đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu:
Câu trực tiếp Câu gián tiếp
Ngôi thứ nhất Đôỉ thành ngôi của người nói (cùng ngôi với chủ từ trong mệnh đề chính
Ngôi thứ hai Đổi thành ngôi của người nghe (cùng ngôi với tân ngữ trong mệnh đề chính)
Ngôi thứ ba Không thay đổi
 1. Thay đổi từ chỉ định, các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn:
DIRECT SPEECH INDIRECT SPEECH
this that
these those
now then, at that time, immediately
here there
today that day
a year / month / week ago a year / month / week before;

a  year / month / week  earlier

yesterday the day before, the previous day
tomorrow the next day, the following day, the day after
this year / month / week that year / month / week
last night / year / month / week the night / year / month / week before;

the previous night / year / month / week.

next year / month / week the next year / month / week;

the following year / month / week.

Tonight That night

 

 1. CÁC DẠNG CÂU REPORTED SPEECH:
           Tóm tắt Câu gián tiếp
Statements

(Câu phát biểu)

* S + said ( to S.O) + (that) + S + V

* S + told + O         + (that) + S + V

He said, “I have just bought a computer today.”

He said that he had just bought a computer that day.

Linda said, “There is someone at the door, Bill.”

Linda told Bill that there was someone at the door.

Wh-questions

(Câu hỏi có từ hỏi)

*  S + asked        + (O) + wh-… + S + V ( trả khẳng định và lùi thì)

*  S + wondered            + wh-…………………………………………………

*  S + wanted to know  + wh-… …………………………………………….

He said to them, “Where are you going?”

– He asked them where they were going.

 

Yes-no questions

(Câu hỏi có không)

*  S + asked + (O) + if / whether + S + V( trả khẳng định và lùi thì)

*  S + wondered     + ………………………………………………………………

*  S + wanted to know + ………………………………………………………..

He said to me, “Are you from Canada?”

–  He asked me if/whether I was from Canada.

 

 

* TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT:

 REPORTED QUESTIONS WITH QUESTION WORDS BEFORE TO-INF: 

(Tường thuật câu hỏi với các từ để hỏi đứng trước to-inf)

 • Dạng tường thuật này thường đi kèm với các động từ: ASK, WONDER, (NOT) BE SURE, HAVE NO IDEA (KHÔNG BIẾT), (NOT) KNOW, (NOT) DECIDE, (NOT) TELL.
  • WH-QUESTIONS: S + Verb (ask, wonder,..) + (O) + Wh-question + to-inf

*Ngoại trừ WHY không thể đi kèm với to-inf

Ex: “What should I do” she said                      She wondered what to do.

We don’t know who we should contact    We don’t know who to contact

YES-NO QUESTIONS:  S + verb (ask, wonder,..) + (O) + WHETHER + To-inf

 • Dạng này không thể dùng với IF

Ex: “Should I tell my parents what I really think?” She wondered

 She wondered whether to tell her parents what she really thought.

 1. USED TO: ( đã thường..)

   Chúng ta dùng  “ used to/ didn’t use to + V.BI”  để nói về một hoạt động thường xảy ra trong quá khứ .

FORM:       (+) S + used to + V.BI….

(-) S + didn’t use to + V.BI..

(?) Did + S + use to + V.BI..?

 1. WISHES FOR THE PRESENT: ( ĐIỀU ƯỚC Ở HIỆN TẠI)

Dùng khi ta muốn nói 1 ước muốn về tình huống không có thật ở hiện tại hoặc tương lai.

 • Để tạo những điều ước cho hiện tại hoặc tương lai, ta dùng thời “ simple past”

FORM: S + wish/ wishes + S + V ( S. PAST)

                                                  

                                          (+) V+ed/ V( 2nd column)

                                          (-)  be:    was/ were + not …..

                                               Can: could + not + V.BI….

                               Ordinary verb: didn’t + V.BI…..                    

 • Để tạo những điều ước cho 1 điều ta muốn nó đang diễn ra ngay lúc nói, ta dùng thời “ past continuous”

FORM:S + wish/ wishes + S + V ( PAST CONTINUOUS)

                                                   (+) was/ were + V-ing…

                                                   (-) was/ were + not + V-ing….

Chú ý: Động từ “TO BE” trong 2 câu điều ước này có thể dùng dạng “ were” cho tất cả các ngôi.

Eg: I wish I was rich now.

Or  I wish I were rich now

 

VII. IMPERSONAL PASSIVE VOICE:

– Là dạng bị động của câu thể hiện ý kiến của người khác. Nó thường được dùng với các động từ nêu quan điểm như: say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim….

– FORM: 

ACTIVE:    S + V( reporting) + that + S + V…..

 

 

 

PASSIVE:  It + TO BE + V.pp     + that  + S + V…..

NHỚ: CÂU CHỦ ĐỘNG ‘ REPORTING VERBS” CHIA Ở DẠNG  NÀO THÌ “TO BE” Ở CÂU BỊ ĐỘNG CHIA Ở DẠNG ĐÓ.

Eg: They say that this project is very good.

→ Passive: It is said that this project is very good

They hoped that we would come to their party.

→ Passive: It was hoped that we would come to their party.

They can understand that we are telling a lie.

→ Passive: It can be understood that we are telling a lie.

VIII. SUGGEST + V-ING/ CLAUSE WITH SHOULD

Ta dùng cấu trúc “ suggest + V-ing/ clause with should” để nói ý kiến của chúng ta về 1 điều ai đó nên làm.

FORM:  S + suggest + V-ing…

              S + suggest + that + S + (shoud) + V.BI….

Ta cũng có thể dùng cấu trúc “ suggest + V-ing/ clause with should” để tường thuật ý kiến của ai đó về 1 điều ai đó nên làm.

. Eg:     “ Let’s buy this book.” Mai said to me.

-Mai suggested that we should buy that book.

 1. PAST PERFECT TENSE:

USAGE:

 1. dùng khi diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 thời gian trong quá khứ. Thường đi với: before/ by + time in the past ( by 9.00 pm last night, before 1990)
 2. Diễn tả 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ. Đi với:
 • before, by the time, when + clause
 • after, as soon as +  clause

REMEMBER: hành động trước : past perfect tense

hành động sau    : simple past tense.

Eg: – After he ( clean ) the room, he ( do) his homework.

After he had cleaned the room, he did his homework.

 

FORM:       (+) S + had+ V( pp ) ….

                      (-) S + hadn’t + Vpp ….

                     (?) Had + S + Vpp…….? – Yes, S + had/ No, S + hadn’t

                     ( Wh) Q. Word  + had + S + Vpp

 

 1. STRUCTURES WITH “ BE + ADJECTIVES”:

1/ It + be + adjective + ( for/ of + S.O) + V-to inf….

Remember:

 • “FOR + S.O” is used after the adjs like: important, interesting, useful, easy, astounding, surprising, …
 • “OF + S.O” is used after the adjs like: smart, clever, professional, brave, confident, kind, aware, ……

2/ S + be + adjective + V-to inf….

Cấu trúc này thường dùng với các tính từ chỉ cảm xúc, sự tự tin, lo lắng….như: happy, relieved, pleased, glad, sure, certain, confident, afraid, convinced…..

3/ S + be + adjective + that + S + V

Cấu trúc này thường dùng với các tính từ chỉ cảm xúc, sự tự tin, lo lắng….như: happy, relieved, pleased, glad, sure, certain, confident, afraid, convinced….

Eg:    1. It was brave of him to save the boy

 1. It is necessary to preser our traditional customs.
 2. I am happy to hear from you
 3. My father was disappointed that I failed in the exam.

PART 3: WRITING:

1/ Writing an email to give information about 3 places of interest in an area and things to do there

2/ Writing a paragraph  about the disadvantages/drawbacks of city life

3/ Writing a short note to ask for advice and to give advice

4/ Writitng a description of how children in the past studied without technology.

5/ Writitng an article describing a wonder of Viet Nam

6/ Writing about some qualities a person need to get along in an extended family.

 1. EXERCISES

PART 1. MULTIPLE CHOICE:  Circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following sentences

 1. VOCABULARY
 2. Every country has its own customs and__________
 3. traditions b. events c. generations                   d. understanding
 4. There is always a big gap between __________. The old sometimes find it difficult to understand the young.
 5. people b. teenagers c. generations                   d. groups
 6. The children in our village used to__________ by playing traditional games.
 7. act out b. dance c.  entertain                      d. use
 8. We should work together to__________ our traditions. They are of great value to us.
  a. learn b. preserve c. collect                           d. keep
 9. Children are very creative. They are good at __________ stories.
 10. acting out b. dancing c. collecting                     d. saying
 11. I love __________ on the beach and feeling the sand under my feet.
  a. preserving b. going bare-footed c. riding a bike              d. swimming
 12. I am …………………….that I won the essay contest.
 13. delighted b. interesting c. unhappy                        d. depressed
 14. Paying respect to __________ is a tradition in Viet Nam.
 15. generations b. the poor c. children                        d. people of seniority
  9.  Some ethnic people in Viet Nam are still __________  .They can’t read or write.
 16. illiterate b. disabled            c. talented                         d. poor
 17. Youngsters love to eat from street __________ for the cheaper price.
 18. vans b. vendors c. trucks                           d. business
 19. The interview went very well, so I am ………………that I will get the job.
 20. certain b. pleased c. disappointed                 d. astonished
 21. It’s never easy to break a bad ……………….
 22. tradition b. practice c. habit                             d. behaviour
 23. His bold …………………..shocked everyone present.
 24. tradition b. practice c. habit                             d. behaviour
 25. Using blackboards and chalk as the only teaching aid is still a common ………….in most developing countries.
 26. tradition b. practice c. habit                             d. behaviour
 27. The hotel is beautifully__________near the river.
 28. located b. lived c. stood                            d. lie
  16. The original size of the Forbidden City is__________- it’s hard to believe.
 29. administrative b. multicultural c. astounding                    d. easy-going
 30. A __________ is a cave that is big enough for humans to go inside.
 31. limestone b. bay c. cliff                               d. cavern
 32. During Huong pagoda festival, a lot of __________go to the pagoda to pray for happiness and prosperity.
 33. spectators b. passengers           c. pilgrims                        d. travellers
 34. The new leisure __________ includes a swimming pool, a sauna and a gym.
 35. complex b. setting c. structure                       d. measure
 36. We need to have some__________ to reduce the damage to man-made wonders
 37. buldings b. settings c. structures                      d. measures
 38. The pagoda is located in a rural __________
 39. complex b. setting c. structure                       d. measure
 40. A ……………..family is a family group consisting of two parents and their children.
 41. extended b. nuclear c. big                                d. happy
 42. The elevated railway has been _________ construction.
 43. on b. in c. under                            d. with
 44. Thanks to the__________ pedestrians can be much safer.
  a. flyover b. tunnel c. elevated walkway                    d. bridge
 45. Our grandparents used to live in an __________ family. There are three generations in their family.
 46. extended b. nuclear c. poor                              d. happy
 47. My mother is a __________woman. She always cares about how we feel.
 48. tolerant b. obedient c. sympathetic                  d. cooperative
  27. My children are so __________They are willing to do what you want them to.
 49. extended b. nuclear c. big                                d. happy
 50. Having students work in groups, she hoped they could learn to be__________
 51. tolerant b. obedient c. sympathetic                  d. cooperative
 52. Our children didn’t have good learning__________like computers, CD players, or laboratories during the 1980s.
 53. facilities b. activities c. classrooms                   d. machines
 54. I am …………………….that I won the essay contest.
 55. delighted b. interesting c. unhappy                  d. depressed

EXPRESSIONS

 1. Ann: Would you like to participate in this “Preserving past’ project”?

Mary: ………………..

 1. Sure b. How cool!           c. Yes, I do               d. Wow, I can’t imagine that
 2. Ann: It’s a New year tradition in Russia for people to take a bath in a hole which is dug in the ice.

Mary: ………………..

 1. Sure b. I’d love to!           c. Yes, I do                     d. Wow, I can’t imagine that
 2. Peter: I’ve finished my painting. Look!

Mary: ………………..

 1. Sure b. How cool!                    c. Yes, I do                     d. You’re welcome.
 2. Ann: Do you know any good places to eat?

Mary: _____________________________

 1. No, don’t bother buying things there. b. I’d recommend Shanti restaurant.
 2. Yes, that’s what I have heard d. It isn’t really worth seeing.
 3. Ann. I suggest using rickshaws. They are cheap and quick.

Mary:  ______________

 1. Hmm, that’s good to know. b. What do you think?
 2. You’re welcome. d. yes, I do.
 3. Ann: What are the things we shouldn’t miss- any museums?

Mary: Er – no. __________

 1. It’s well worth seeing b. Don’t drink water
 2. Have you got any tips? d. Don’t bother going to the museum.
 3. Ann: You must go to Hoi An to enjoy the full moon at Mid-autumn Festival.

Mary: ____________________

 1. Yes, that’s what I have heard. b. Do you really know about it?
 2. Yes, I can. d. No, thank you.

GRAMMAR

 1. In the countryside in Viet Nam, families used to __________extended.
 2. was b. be c. being                  d. been
  2. The farmers here   ­­­__________transport rice home on trucks. They used buffalo-driven carts.
 3. didn’t use to b. used to c. are used to                    d. use to
  3. My brother __________his free time outdoor when he was young.
 4. spend b. will spend                   c. used to spend d. spends
 5. They used to ……………………… swimming in the afternoon.
 6. go           b. going                   c. went                                 d. gone
 7. He wishes he …………………….…. live in a small village.
 8. were not           b. didn’t                  c. wouldn’t                           d. doesn’t
 9. I wish I ……………………you some money now, but I am broke myself
 10. can lend  b. would lend                      c. could lend                                       d. will lend
 11. I wish I ………………..in the sea at this time.
 12. swam b. is swimming c. was swimming                d. swim
 13. I wish I ………………how to paint on ceramic pots.
 14. know b. knew c. will know                                             d. can know
 15. I wish people in the world ……………conflicts and lived in peace.
 16. didn’t have b. don’t have                                        c. won’t have                              d. wouldn’t have
 17. The museum is a …………building with a big collection of valuable artefacts
 18. history b. historical                                c. historically                                 d. historicism
 19. Another …………………..in my hometown is the local library.
 20. attract b. attraction                                c. attractive                              d. attractively
 21. All ……………….about the operation of the helpline are made by adults.
 22. decide b. decision                        c. decisions                                 d. decisive
 23. It …………………that two people had been injured in the accident.
 24. believe b. was believed c. believed                                        d. has believed
 25. It ………………. that Po Nager Cham towers were built in the 8th century.
 26. considered b. is considered c. has considered               d. considers
 27. I suggest ………………….our aging man-made wonders.
 28. restore b. restoring c. should restore                      d. restored
 29. They suggest that Lan ………………to the dentist now.
 30. went b. going c. should go                                                  d. will go
 31. I suggest you ………………..Ha Long Bay . It is picturesque.
 32. to visit b. visiting c. visited                                           d. should visit
 33. Lan suggested ………………………out to eat.
 34. going b. should go c. go                                                  d. will go
 35. Before the 1990s, trams ………………………a popular means of transport in Ha Noi
 36. was b. has been c. is                                   d. had been
 37. I won the game because I ………………………….it a lot with my brother.
 38. had played b. play c. played                                           d. have played
 39. They …………………..in Paris before they …………………home.
 40. lived/ moved b. had lived/ moved c. lived/ had moved                      d. live/ have moved
 41. As soon as I ……………….the document, she ……………….me
 42. had downloaded/ called b. downloaded/ called
 43. downloaded/ had called d. have downloaded/ called
 44. I …………….the form to the secretary after I …………….it
 45. had given/ completed b. gave/ had completed
 46. had given/ complete d. gave/ have completed
 47. I was glad ………………….my best friend yesterday.
 48. meet b. to meet c. meeting                                         d. met
 49. She is confident ………………..the job. The interview went really well.
 50. getting b. get c. to get                                                 d. got
 51. All the students were relieved ………….they passed the exam
 52. if b. that c. why                                               d. so
 53. It is careless …………….you to let your children play with fire.
 54. with b. for c. of                                                   d. to
 55. It can be difficult …………..parents to talk to teenagers nowadays.
 56. with b. to                                      c. of                                                   d. for
 57. It’s not easy ………………… English.
 58. learning b. learn c. to learn                                              d. learnt
 59. It is worth ……………………Sung Sot cave when you come here
 60. visiting b. visit c. to visit                               d. visited

 

PART 5: REWRITE BY ANOTHER WAY:

 1. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.( THAT)
  è All of us …………………………………………………………………………..
 2. We did well in the exam. We were relieved about that. ( THAT)

è We …………………………………………………………………………..

 1. This country is unsafe to visit during summer vacation. ( TO)

è It …………………………………………………………………………..

 1. Learning how to live in space is difficult. ( LEARN)

è It ……………………………………………………………………

 1. He was so brave that he could tell her what he thought about her. ( TO)

è It was …………………………………………………………………………

 1. I learnt that I had been promoted. I was delighted at that. ( TO)

è I ………………………………………………………………………………..

 1. Your father is in hospital again. We are sorry about that. ( THAT)

è We  ……………………………………………………………………………..

 1. They expected that over two million Muslim pilgrims would visit Mecca that year.

( EXPECTED)
èIt …………………………………………………………………………….
9. People believe that many more people will visit their village over the next ten years.( IS)
èIt…………………………………………………………………………….
10. People think that the drugs are very dangerous. ( BEING)
èIt…………………………………………………………………………….
11. People have reported that Bitexco Tower is the tallest skyscraper in Vietnam. ( BEEN)
èIt…………………………………………………………………………….
12. They thought that the first temple existed during the reign of Le Thanh Tong. ( WAS)

èIt…………………………………………………………………………….

 1. They can think that you are going to destroy their area. ( THOUGHT)

è It …………………………………………………………………………..

 1. There is a slight increase in the number of unemployed graduates this year. (SLIGHTLY)
  èThe number of unemployed graduates……………………………………………………………………….
 2. There was a significant fall in our coffee exports due to bad weather. (SIGNIFICANTLY)

èOur coffee exports………………………………………………………………………………………………….

 1. There has been a dramatic improvement in my English speaking skill over the last three
  years. (DRAMATICALLY)
  èMy English speaking skill…………………………………………………………………………….
 2. I saved my document first, then the computer crashed. (AFTER)

è After ………………….

 1. Last night I watched T.V. Then I went to bed. ( HAD)

è Last night by the time  …………………………………………………………………………….

 1. My sister took me to school, and then she went to her office. (HAD)

è As soon as…………………………………………………………………………….

 1. I bought a new pen last Sunday. After that, I found my old pen. (HAD)

è After …………………………………………………………………………….

 1. It is worth visiting Sung Sot cave when you come here ( THAT)

èI suggest ………………………………………………………………………………

 1. Let’s educate children  to  preserve  traditional  values.( WE)

è I suggest that …………………………………………………………………….

23/ It’s  not  a good  idea to  cut the trees along this street.  ( WE)

è I suggest …………………………………………………………..

 1. Why don’t we plant some more trees in our school yard? ( PLANTING)

èI suggest…………………………………………………………………

25/  Why not form a team of five to do the project? ( FORMING)

èI suggest ……………………………………………………………………

 1. It’s a pity my computer is out of order. ( NOT)

è I  wish……………………………………………………………………

 1. I’d like my younger brother to concentrate more on his studies. ( WISH)

èI…………………………………………………………………..
28. She is sorry that she doesn’t have time to go to the cinema with us. ( WISHES)

èShe………………………………………………………………….
29. It’s a pity John can’t come to my birthday party this weekend. ( WISH)

è We  ……………………………………………………………………

 1. It’s a pity we are having a meeting at the moment. ( WISH)

èWe ……………………………………………………………………

 1. He feels sorry that he can’t come to his brother’s wedding. (WISHES)

è Don’t ……………………………………………………………………

 1. I really want to be swimming in the sea at this time. (swimming)

èI wish ………………………………………………………………….

 1. I want to travel around the world right now. ( travelling)

èI wish ………………………………………………………………….

 1. My mother no longer cooks meals for me. (USED)

è My mother ……………………………………………………………………

 1. He often went to work by bike (USED)

èHe ……………………………………………………………

 1. My grandmother no longer washes everything by hands. (USED)

è My grandmother ……………………………………………….

 1. My father doesn’t smoke cigarettes any more. (USED)

èMy father…………………………………………………………………………….

 1. 38. My father usually spent his free time playing tennis when he was young. ( USED)

è My father …………………………………………………

 1. 39. “ You should read a number of books before this exam” The professor asked his students.

è The professor suggested that  …………………………………………………

 1. “ Why don’t you put these valuable things in high-security places?” They said to us.

è They  suggested that …………………………………………………………………………………

PART 3: READING

EXERCISE 1: Read the passage. Circle the letter A, B, C or D to indicate the word that best fits numbered blank.

Whatever you hope for from a visit to San Francisco in the USA, you won’t be disappointed. The hills are just as steep as you imagined they would be, and the Golden Gate Bridge is just as spectacular. It’s no (1) _____ then that the city is among the world’s top tourist destinations. (2) _____ many people live there, San Francisco seems more like a small town than a city of more than 4 million people. Its (3) _____ on the water, its parks, and its hills all mean that you can never see further than a few blocks. One of the most (4) _____ trips is a drive across the Golden Gate Bridge. This journey should be saved for a sunny day so that you can (5) _____ the fantastic view, and Golden Gate Park has wonderful gardens, in addition to being great (6) _____ a picnic.

 

 1. guess               B. excuse                     C. question                   D. surprise
 2. Although        B. Unless                     C. So                            D. Because
 3. point               B. landscape                C. location                   D. scene
 4. amazed            B. popular                    C. interested                 D. positive
 5. admire             B. approve                   C. accept                      D. attract
 6. with                B. to                             C. for                            D. on

 

EXERCISE 2: Read the text. Circle the letter ABCD to indicate the correct answer to each of the questions.

In the early 17th century, most of the southern region of Vietnam was nearly uninhabited and in the position of Ho Chi Minh City, there was a small village formed with a few residents. However, thanks to its advantage in location, the town grew both economically and politically. By the 19th century, this had become a cultural hub of the South as well as an important trading center of the country.

You might not know that there was a time Saigon was referred to as the Pearl of the Far East. Sadly, having been through various occurrences and two disastrous wars has stunted the city’s development. Only after the political instabilities had settled, Saigon recovered miraculously and maintained its leading position in terms of both the economics and culture. Officially named as Ho Chi Minh City, Saigon today has 22 districts in total and attracts hundreds of thousands of tourists annually.

 

 1. What is the best title of the passage?
 2. Saigon: Lost and Found B. Saigon: Then and Now
 3. Saigon: Now and Then D. Saigon: Hub of the South East Vietnam
 4. According to the passage, Saigon was _____ in the early 17th century.
 5. a financial center B. an uninhabited region
 6. a small village D. an important city
 7. What happened with Saigon in the 19th century?
 8. It became popular all over Asia.
 9. It became a cultural hub of the South and an important trading center of Viet Nam.
 10. It became the most important trading center in the world.
 11. It was no longer visited by international tourists.

 

 1. The city’s development has been stunted because of _____
 2. two disastrous wars.
 3. some major historic events.
 4. natural disasters and disastrous wars.
 5. different occurrences and disastrous wars.
 6. The word “occurrences” is closest in meaning to _____
 7. situations. B. adventures. C. incidents.                              D. affairs

EXERCISE 3: Read the text. Complete the sentences given.

Renai and his family lived in a village in Africa. A river flowed along the eastern and northern parts of the village. This river was very important to the villagers. Every morning, Renai and his brother would join the other boys for a bath and a swim in the river. Bath time could sometimes last for more than an hour on a sunny day. Most of the boys were good swimmers. They often competed to see who could swim the fastest to an orange pole that had been put there more than three decades ago. Although none of the boys thought of the danger while they were in the water, they knew why the pole had been erected. It was to warn the village children not to stray too far as the water was dangerous there. A sea monster was believed to live beyond the orange pole and it would rise to claim a victim whenever it was hungry. When the boys left for school, the women and girls would take their place at the river. The women washed the clothes and conversed in idle chatter with one another while the girl had their fun in the river. Unlike the boys, the girls splashed about near the river bank. Occasionally, when they could not hear their mothers’ voices, they would make quick checks to see where they were. The villagers’ lives revolved around the river. They got food and water from it. Everything that the villagers needed was right at their doorstep.

 1. The eastern and………………. were surrounded by the river.
 2. They boys took longer baths on…………………………………. .
 3. If the children strayed too far in the water, they would be
 4. If the girls could not hear their mothers’ voice, they would feel……………………………………………………………………………..
 5. According to the passage, the villagers ate …………………..

EXERCISE 4. Read the passage , then fill in the blanks with correct words or phrases in the box.

imagine linked actually there is take place experts better

 

Some people believe that soon school will no longer be necessary. They say that because of the internet and other new technologies, (1)……………………………..no longer any need for school buildings, formal classes, or teachers. Perhaps this will be true one day, but this is hard to (2)…………………….a world without schools. In fact, we need to look at how we can use new technology to make schools(3)……………………, not to eliminate them. We should invent a new kind of school that is (4)………………………to libraries, museum, science centers, laboratories and even companies. (5)……………………….could give talks on video or over the internet. T.V networks and local stations could develop programming about things students are (6)……………………..studying in school.

Already there are several towns where this is beginning to happen. Blacksburg, Virginia, is one of them. Here the entire city is linked to the internet, and learning can (7) ……………….at home, at school and in office.

Businesses  provide  programs for  the  schools  and  the  schools  provide  computer  labs  for  people without  their  own computers at home.

EXERCISE 5. Read the passage and decide if the sentences are TRUE ( T) or FALSE ( F)

 CITY LIFE

Many people who  work in  London prefer  to  live  outside  it,  and  go to  their  offices,  factories  or  schools

every day  by train,  car or bus. Even though  this  means they  have to  get up earlier in  the  morning  and  reach

home  later  in  the  evening.

One  advantage  of  living  outside  London is  that  houses  are cheaper. Even a small  flat in  London  without a garden  costs quite  a lot  to  rent. With the  same money,  one  can get  a little  house  in  the  country  with  a garden  of one’s  own. Then  in  the  country  one can  rest  from  the  noise  and hurry  of the  town. Even  though one  has  to  get up  earlier and  spend  more time  in  trains  or buses,  one can  sleep well at  night,  and  during  weekends and  summer  evenings,  one can enjoy  the fresh,  clean  air of the  country.  If one  likes  gardens,  one can  spend  one’s free  time digging,  planting, watering and  doing the  one  hundred  and  one  other things  that  are  needed  in  a garden.  Then,  when  the  flowers  and  the  vegetables  come up, one  has the reward  of  one who has  shared  the  secrets  of Nature

 

Sentences T F
1/ Most of the people  who work  in  London prefer to  live London’s  suburbs    
2/ It  often takes  them  a lot  of time  to  get to and go home from their  offices, factories  or schools    
3/  One of the  advantages of living  outside London is that they can buy a big modern house at cheaper price.    
4/ For them, there isn’t any disadvantage of living outside London    
5/ The phrasal verb ‘come  up’ means “appear”    

EXERCISE 6: Read the text. Circle the letter ABCD to indicate the correct answer to each of the questions.

                                                               ATLANTIC  COLLEGE

Last  week  I went to  visit  Atlantic  College, an excellent  private  college  in  Wales. Unusually,  it  gives  young people  much  needed  experience  of  life  outside  the classroom,  as well  as the  opportunity  to  study  for  their  exams.  The students,  who are  aged between  16 and  18 and  come  from  all over  the  world, spend  the  morning  studying.  In  the  afternoon  they  go  out and  do  a  really  useful activity,  such  as helping  on the farm,  looking  after  people  with  learning  difficulties,  or checking for  pollution  in  rivers. One of the  great  things  about Atlantic  College students  is  that  they  come from many different  social  backgrounds  and  countries.  As few can afford  the  fees  of £20,000  over  two years, grants are  available.  A quarter  of the  students  are British, and  many of  those  can only attend  because  they  receive  government  help.

‘I  really admire  the  college  for  trying  to  encourage  international  understanding among  young  people’,  as Barbara  Molenkamp,  a student from  the  Netherlands, said.  ‘You  learn  to  live  with  people  and  respect  them,  even  the  ones you  don’t like.  During  the  summer  holidays  my mother  couldn’t  believe  how  much  less  I

argued  with  my sister.’ To sum up,  Atlantic  College gives  its  students  an  excellent  education,  using

methods  which  really  seem  to  work.

1/ According to the passage, what is NOT TRUE about Atlantic College?

A   It is in Wales                   B  It gives students an excellent education

C   Its fee is high                   D   It encourages arguments among people of different cultures

2/ Atlantic college students study……………………………..

A  in the morning                                                           B     all day

C  in the afternoon                                                          D   at night

3/ At Atlantic College, …………………………………

A  75 per cent of the students are British  B  100  per cent of the students are from abroad

C  50 per cent of the students are British   D  25 per cent of the students are British

4/ Since being  at Atlantic College, Barbara

A  has learnt  a lot  about other countries. B   has become more  confident than  her  sister.

C   finds  it easier  to  get on with other people.  D   prefers her new  friends  to her  family.

5/ Which advertisement  uses  correct information  about  Atlantic College?

A/  Study  at Atlantic College.

Courses for 16-1 I year olds.

Lessons  all morning, sport  in the  afternoon

B/ Study  at Atlantic College.

Courses for 16-18 year olds.

Morning  lessons  and afternoon  activities.

Help  with fees available.

C/ Study  at Atlantic College.

Classes on  international  topics.

Many free  places available.

Students  of  all ages  welcome

D/ Study  at Atlantic College.

Learn English  in  a beautiful  place.

Lots  of weekend activities.

Help  with fees available

6/ What is the writer trying  to  do  in  the  text?

A  give an opinion about a particular student

B  give  an opinion about a special type  of education

C  describe  the  activities  the  students do  in their  free time

D  describe his  own experience of education

File Word đề cương ôn tập HKI Tiếng anh 9 – Quang Trung

  

Read:   Đề cương HKI Toán 9 file Word chuẩn công thức Mathtype
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *