Tổng hợp Đề HSG Toán 8 Huyện Khoái Châu – Kèm file word và đáp án

Tổng hợp Đề HSG Toán 8 Huyện Khoái Châu – Kèm file word và đáp án

Đề HSG Toán 8 Huyện Khoái Châu_2016-2017

PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

Chọn và chép lại đáp án đúng vào bài làm của mình với mỗi câu hỏi sau đây:

Câu 1. Cho $3\left( a+b \right)=2\left( 3a-b \right)$. Tỉ số của hai số $a$và $b$ bằng bao nhiêu?

 1. $\frac{2}{3}$ $\frac{3}{5}$                      C. $\frac{5}{3}$                      D. $\frac{3}{2}$

Câu 2. Giá trị của biểu thức $A={{x}^{2017}}-2017{{x}^{2016}}+2017{{x}^{2015}}-2017{{x}^{2014}}+…..-2017{{x}^{2}}+2017x-2017$ tại $x=2016$ là

 1. $2016$ $2017$             C. $-1$                           D. $1$

Câu 3. Cho $m=UCLN\left( 63;72 \right);n=BCNN\left( 9;15 \right).$Tìm hai số $a,b$sao cho $a+b=m;{{a}^{2}}-{{b}^{2}}=n.$

 1. $a=5;b=4$B. $a=9;b=5$ $a=7;b=2$        D. $a=7;b=5$

Câu 4. Tìm $a,$biết : $a$tỉ lệ thuận với $b$theo hệ số tỉ lệ $2;b$tỉ lệ nghịch với $c$theo hệ số tỉ lệ $6$và ${{c}^{2}}-6c=-9$

$A.a=2$      B.$a=4$               C. $a=6$              D. $a=12$

Câu 5. Cho $a+b+c=6$và ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=ab+bc+ca.$Giá trị của biểu thức: $A={{\left( 1-a \right)}^{2017}}+{{\left( b-1 \right)}^{2017}}+{{\left( c-2 \right)}^{2017}}$bằng:

 1. $-1$ $0$                            C. $1$                            D. $6$

Câu 6. Cho ${{\left( x+3 \right)}^{2}}+{{\left( y-2 \right)}^{2}}=0.$Tính ${{\left( x+y \right)}^{2016}}+{{\left( x+y \right)}^{2017}}$được kết quả là:

 1. $-2$ $0$                            C. $1$                            D. $2$

Câu 7. Tìm $m$để đa thức ${{x}^{4}}-3{{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-7x+m$chia hết cho đa thức $x-2$

 1. $m=-2$ $m=0$             C. $m=2$             D. $m=4$

Câu 8. Số nghiệm của phương trình: ${{x}^{3}}-3x+2=0$là mấy ?

 1. $0$ $1$                            C. $2$                            D. $3$

Câu 9. Cho số nguyên $x$thỏa mãn phương trình $2{{x}^{2}}-3x-2=0.$Chữ số tận cùng của ${{\left( 4-x \right)}^{2017}}$là chữ số:

 1. 2 4                      C. 6                      D. 8

Câu 10. Tìm ĐKXĐ của phương trình : $\frac{{{x}^{2}}+1}{2{{x}^{2}}-3x+1}=\frac{x}{x+1}$

 1. $x\ne -1$ $x\ne -1;x\ne \frac{1}{2}$   C. $x\ne \pm 1$              D. $x\ne \pm 1;x\ne \frac{1}{2}$
Read:   File Word đề thi HSG Toán 8 THCS Lê Quý Đôn – Năm Học 2022 – 2023

Câu 11. Giải phương trình : $\frac{2{{x}^{2}}+10x+12}{{{x}^{3}}-4x}=0$

 1. $x\in \left\{ -2;-3 \right\}$ $x\in \left\{ 0;\pm 2 \right\}$ C. $x\in \left\{ -3 \right\}$                D. $x\in \left\{ 0;2 \right\}$

Câu 12. Giải phương trình : $\left| x+5 \right|=3x-7$

 1. $x\in \left\{ 6 \right\}$ $x\in \left\{ 6;\frac{1}{2} \right\}$ C. $x\in \left\{ 6;-\frac{1}{2} \right\}$      D. $x\in \left\{ -6 \right\}$

Câu 13. Cho $a={{\left( -2 \right)}^{2018}};b=-3.{{\left( -2 \right)}^{2017}}$. Kết luận nào sau đây là đúng ?

 1. $a>b$ $a<b$              C. $a<-b$             D. $-a>b$

Câu 14. Tìm $x,$biết $\frac{2x+1}{x-1}<1$

 1. $x<-2$ $x>-2$             C. $-2<x<1$ D. $-2<x<-1$

Câu 15.  Cho $\Delta ABC=\Delta MNP,$biết $AB=3cm,NP=5cm.$Chu vi tam giác ABC có thể bằng

 1. 9 cm 9,5 cm              C.10 cm                D. 13 cm

Câu 16. Cho tam giác ABC có: $AB=8cm,AC=18cm,BC=13cm,$trung tuyến AM, phân giác AD. Độ dài đoạn thẳng DM là :

 1. 2,5 cm 4 cm                 C. 4,5 cm              D. 6,5 cm

Câu 17.Cho tam giác ABC, phân giác AD biết $AC=9,BC=10,AB=3a,BD=2a$. Tìm a

 1. $a=2$ $a=3$              C. $a=4,5$            D. $a=5$

Câu 18.  Cho tam giác ABC có $\widehat{A}={{120}^{0}},$AB = 6cm, $AC=12cm.$Độ dài đường phân giác AD bằng:

 1. 2cm 3cm                  C.4cm                   D. 6 cm

Câu 19. Cho tam giác ABC với đường phân giác AD thỏa mãn $\frac{1}{AD}=\frac{1}{AB}+\frac{1}{AC}.$Số đo góc BAC bằng:

$$A. ${{45}^{0}}$                 B. ${{60}^{0}}$            C. ${{90}^{0}}$            D. ${{120}^{0}}$

Câu 20. Cho hình thang $ABCD\left( AB//CD \right),$O là giao điểm của AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, cắt AD và BC lần lượt tại M và N. Biết $AB=4cm,$$CD=12cm.$Độ dài đoạn thẳng MN bằng:

 1. $4cm$ $6cm$              C. $8cm$              D. $10cm$

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1. (2,0 điểm)

Read:   File Word Đề thi HSG Toán 8 Huyện Đô Lương – Năm Học 2022 – 2023

Cho biểu thức : $A=\left( \frac{2017}{x-1}-\frac{2016}{x+1}-\frac{2014+2016}{{{x}^{2}}-1} \right):\frac{{{x}^{2}}-4}{{{x}^{2}}-1}$

 1. Tìm điều kiện của $x$để giá trị của biểu thức được xác định
 2. Rút gọn biểu thức $A$
 3. Tìm $x$để $A\ge 0$và biểu diễn tập các giá trị tìm được của $x$trên trục số
 4. Tìm tất cả các số nguyên $x$để A có giá tri là số nguyên.

Bài 2. (1,0 điểm)

Giải các phương trình sau:

$a)\frac{101-{{x}^{2}}}{2015}-1=\frac{100-{{x}^{2}}}{2016}-\frac{{{x}^{2}}-99}{2017}b){{\left( 4x-7 \right)}^{2}}\left( 2x-5 \right)\left( x-1 \right)=-1$

Bài 3. (0,5 điểm)

Cho $x\ne \pm y$và $\frac{y}{x+y}+\frac{2{{y}^{2}}}{{{x}^{2}}+{{y}^{2}}}+\frac{4{{y}^{4}}}{{{x}^{4}}+{{y}^{4}}}+\frac{8{{y}^{8}}}{{{x}^{8}}-{{y}^{8}}}=2016.$Tính tỉ số $\frac{x}{y}?$

Bài 4. (1,5 điểm)

Cho tam giác $ABC$nhọn, BD và CE là hai đường cao cắt nhau tại H.

 1. Chứng minh rằng: $\Delta HED\sim \Delta HBC$
 2. Chứng minh rằng: $\Delta ADE\sim \Delta ABC$
 3. Gọi M là trung điểm của BC, qua H kẻ đường thẳng vuông góc với HM, cắt AB tại I, cắt AC tại K. Chứng minh tam giác IMK là tam giác cân
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *