Tổng hợp đề thi HSG Tin 9 các huyện ở Lâm Đồng – Năm học 2022 – 2023

Bài viết này tổng hợp đề thi HSG Tin 9 các huyện ở Lâm Đồng – Năm học 2022 – 2023 để các bạn làm tài liệu tham khảo

Đề thi HSG Tin 9 Di Linh – Năm học 2022 – 2023

Code mẫu bài 2 trong Pythonf1= open("dl2.inp","r")
f2=open("dl2.out","w")
xau=f1.readline() 
print("kq đọc:", xau)  # xâu
a=[] 

               # mảng a gồm các kí tự của XÂU"
for i in range(0, len(xau)):
  a.append(xau[i] 
)
  if xau[i] .isalpha(): a[i] =" " # nếu kí tự = chữ=> thay thế" "

print("a thay thế=",a)
b=""              # chuyển các phần tử về XÂU b
for i in a: b=b+str(i)
print("b=",b)

a=b.split()           # cắt các p. tử của b=> LIST
print("a=",a)

c=""
for i in a:
  print(" xét p.tử: ",i, len(i))
  xau=""
  c1=""
  for j in range(0, len(i)-1):
    if (int(i[j] )<int(i[j+1] 
)) :
      xau= xau+i[j] 


    else:
      xau=xau+i[j]       c1=c1+xau+" "
      xau=""
  xau=xau+i[j+1] 
  c1=c1+xau+" "
  c=c+c1
print(c,type(c))
d=c.split()
print(d)
kq=""
for i in range(0, len(d)):
  if len(d[i] )>1: kq=kq+str(d[i] )
print(kq)
f2.write(kq)
f1.close()
f2.close()

 
fi=open("BAI2.inp","r")
fo=open("BAI2.out","w")
a=fi.readline()
n=len(a)
a+="9"
i=0

while i<n-1:
    if a[i] 
.isdigit():
      if int(a[i+1] )>=int(a[i] 
):
        print(a[i] 
,end="",file=fo)
      while i<n-1 and a[i+1] .isdigit() and int(a[i+1] )>=int(a[i] 

) :
        i+=1
        print(a[i] 
,end="",file=fo)


    i+=1
fi.close()
fo.close()

 

Đề thi HSG Tin 9 Bảo Lộc – Năm học 2022 – 2023

Code tham khảo bài 3 – Đề Bảo Lộc

#Bài 3 Đề Bảo Lộc 2022-2023
a=['AOFGH2','YUI6KOP','HV1BNNH','CVCN3M','SD4 JKL','5HVBTNH','SDJKLHT7'] 


N=7
#mangketqua=['--','--','--','--','--','--','--'] 

mangketqua=[] for i in range(0,N):
  mangketqua.append('--')
print(mangketqua)

for i in range(0,N):
  index=-1
  m=a[i]   for j in range(0,len(m)):
    try:
      index=int(m[j] 

)
      print(index)
      mangketqua[index-1] =m[index-1] 


    except:
      aasdas=False
print(mangketqua)
kq=''
for i in range(0,N):
  kq=kq+mangketqua[i] 

print(kq)

 

Read:   File Word đề thi HKI Toán 8 Năm học 2022 – 2023 trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Đề thi HSG Tin 9 Bảo Lâm – Năm học 2022 – 2023

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *