Tuyển tập các bài toán về bất đẳng thức 3 số ôn thi HSG Toán 9 và vào chuyên 10

Tuyển tập các bài toán về bất đẳng thức 3 số ôn thi HSG Toán 9 và vào chuyên 10

Đề bài bất đẳng thức 3 số

Bài 1.

Cho các số thực không âm $a,\,b,\,c$ thỏa mãn $a+b+c=1$.

Chứng minh rằng $\frac{3}{a+2}+\frac{3}{b+2}+\frac{3}{c+2}\ge \frac{3}{2}+\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}+\frac{1}{c+1}$.

Bài 2.

Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $\text{x}+y+z=3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M={{x}^{4}}+{{y}^{4}}+{{z}^{4}}+12\left( 1-x \right)\left( 1-y \right)\left( 1-z \right)$.

Bài 3.

Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $\frac{1}{1+a}+\frac{2017}{2017+b}+\frac{2018}{2018+c}\le 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=abc$.

Hướng dẫn bất đẳng thức 3 số

Bài 1.

Bất đẳng thức cần chứng minh tương đương với

$\left( 1-\frac{1}{a+1} \right)+\left( 1-\frac{1}{b+1} \right)+\left( 1-\frac{1}{c+1} \right)\ge \frac{9}{2}-\frac{3}{a+2}-\frac{3}{b+2}-\frac{3}{c+2}$

$\Leftrightarrow \frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{c}{c+1}\ge \frac{3}{2}\left[ \left( 1-\frac{2}{a+2} \right)+\left( 1-\frac{2}{b+2} \right)+\left( 1-\frac{2}{c+2} \right) \right] $

$\Leftrightarrow \frac{a}{a+1}+\frac{b}{b+1}+\frac{c}{c+1}\ge \frac{3\text{a}}{2\left( a+2 \right)}+\frac{3b}{2\left( b+2 \right)}+\frac{3c}{2\left( c+2 \right)}$

$\Leftrightarrow \left[ \frac{a}{a+1}-\frac{3\text{a}}{2\left( a+2 \right)} \right] +\left[ \frac{b}{b+1}-\frac{3b}{2\left( b+2 \right)} \right] +\left[ \frac{c}{c+1}-\frac{3c}{2\left( c+2 \right)} \right] \ge 0$

$\Leftrightarrow \frac{a\left( 1-a \right)}{2\left( a+1 \right)\left( a+2 \right)}+\frac{a\left( 1-a \right)}{2\left( a+1 \right)\left( a+2 \right)}+\frac{a\left( 1-a \right)}{2\left( a+1 \right)\left( a+2 \right)}\ge 0$

$\Leftrightarrow \frac{a\left( b+c \right)}{2\left( a+1 \right)\left( a+2 \right)}+\frac{b\left( c+a \right)}{2\left( b+1 \right)\left( b+2 \right)}+\frac{c\left( a+b \right)}{2\left( c+1 \right)\left( c+2 \right)}\ge 0$

Hiển nhiên đúng. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $(a,\,b,\,c)=\left( 0,\,0,\,1 \right)$ và các hoán vị của chúng.

Bài 2:

Đặt $a=1-x,\,b=1-y,\,c=1-z\Rightarrow a+b+c=0$.

${{\text{x}}^{4}}={{\left( a-1 \right)}^{4}}={{\left( {{a}^{2}}-2\text{a}+1 \right)}^{2}}={{a}^{4}}-4{{\text{a}}^{3}}+6{{\text{a}}^{2}}-4\text{a}+1$

${{y}^{4}}={{\left( b-1 \right)}^{4}}={{\left( {{b}^{2}}-2b+1 \right)}^{2}}={{b}^{4}}-4{{b}^{3}}+6{{b}^{2}}-4b+1$

${{c}^{4}}={{\left( c-1 \right)}^{4}}={{\left( {{c}^{2}}-2c+1 \right)}^{2}}={{c}^{4}}-4{{c}^{3}}+6{{c}^{2}}-4c+1$

Read:   Chuyên đề phương trình nghiệm nguyên ôn thi HSG Toán THCS

$M=\left( {{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}} \right)-4\left( {{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}} \right)+6\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)-4\left( a+b+c \right)+3+12\text{a}bc$.

$M=3+{{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}}+6\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)-4\left( {{a}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}-3\text{a}bc \right)$

Vì $a+b+c=0$ nên ${{\text{a}}^{3}}+{{b}^{3}}+{{c}^{3}}-3\text{a}bc=\left( a+b+c \right)\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-ab-bc-ca \right)=0$

$\Rightarrow M=3+{{a}^{4}}+{{b}^{4}}+{{c}^{4}}+6\left( {{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}} \right)\ge 3$.

Vậy $\min M=3\Leftrightarrow a=b=c=0\Leftrightarrow x=y=z=1$.

Bài 3:

Từ giả thiết ta có $\frac{a}{1+a}=1-\frac{1}{1+a}\ge \frac{2017}{2017+b}+\frac{2018}{2018+c}$.

Theo bất đẳng thức AM-GM, ta có:

$\frac{a}{1+a}=1-\frac{1}{1+a}\ge \frac{2017}{2017+b}+\frac{2018}{2018+c}\ge 2\sqrt{\frac{2017.2018}{\left( 2017+b \right)\left( 2018+c \right)}}$

$\frac{b}{2017+b}\ge \frac{1}{1+a}+\frac{2018}{2018+c}\ge 2\sqrt{\frac{1.2018}{\left( 1+a \right)\left( 2018+c \right)}}$

$\frac{c}{2018+c}\ge \frac{1}{1+a}+\frac{2017}{2017+b}\ge 2\sqrt{\frac{1.2017}{\left( 1+a \right)\left( 2017+b \right)}}$

Nhân theo vế các bất đẳng thức trên, ta được:

$\frac{abc}{\left( 1+a \right)\left( 2017+b \right)\left( 2018+c \right)}\ge \frac{8.2017.2018}{\left( 1+a \right)\left( 2017+b \right)\left( 2018+c \right)}\Rightarrow P\ge 8.2017.2018$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi $\frac{1}{1+a}=\frac{2017}{2017+b}=\frac{2018}{2018+c}=\frac{1}{3}\Leftrightarrow a=2,\,b=4034,\,c=4036$.

Vậy $\min P=32\,562\,448$ khi và chỉ khi $a=2,\,b=4034,\,c=4036$.

Mời các bạn đóng góp tiếp nào

 

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *