Vẽ 3 đường tròn tiếp xúc, 3 tâm tạo thành tam giác đều trong Scratch và Python

Vẽ 3 đường tròn tiếp xúc, 3 tâm tạo thành tam giác đều trong Scratch và Python

Bài toán yêu cầu vẽ hình sau:

Cách triển khai trong Scratch

Bước 1: Tạo khối vẽ hình tròn

Bước 2: Hoàn thiện chương trình chính

Vẽ 3 đường tròn tiếp xúc trong Python

Để vẽ đường tròn trong Python các bạn hãy dùng lệnh circle

Vẽ đường tròn biết bán kính

Lệnh circle là một phương thức trong thư viện turtle của Python, được sử dụng để vẽ một đường tròn hoặc một cung tròn bằng đối tượng turtle.

Cú pháp của lệnh circle như sau:

circle(radius, extent=None, steps=None)

Trong đó:

 • radius là bán kính của đường tròn hoặc cung tròn. Nếu radius là một số dương, nó sẽ vẽ một đường tròn. Nếu radius là một số âm, nó sẽ vẽ một cung tròn.
 • extent (tùy chọn) xác định góc mở của cung tròn, được đo theo đơn vị độ. Nếu không được chỉ định, mặc định là vẽ toàn bộ đường tròn (360 độ).
 • steps (tùy chọn) xác định số lượng bước xấp xỉ để vẽ đường tròn hoặc cung tròn. Nếu không được chỉ định, mặc định là None, tức là turtle sẽ tự động xác định số lượng bước phù hợp.

Ví dụ sử dụng lệnh circle:


import turtle

# Tạo cửa sổ đồ họa
window = turtle.Screen()
window.bgcolor("white")

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()
pen.speed(0)

# Vẽ một đường tròn với bán kính 100
pen.circle(100)

# Vẽ một cung tròn với bán kính -50 và góc mở 90 độ
pen.circle(-50, 90)

# Đóng turtle và cửa sổ đồ họa
turtle.done()

Trong ví dụ này, chúng ta tạo một cửa sổ đồ họa và một đối tượng turtle. Bằng cách sử dụng lệnh circle, chúng ta vẽ một đường tròn với bán kính 100 và sau đó vẽ một cung tròn với bán kính -50 và góc mở 90 độ.

Read:   Hướng dẫn tạo tài khoản ChatGPT (OpenAI) ở Việt Nam

Vẽ đường tròn biết tâm và bán kính


import turtle

# Tạo cửa sổ đồ họa
window = turtle.Screen()
window.bgcolor("white")

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()
pen.speed(0)

# Vẽ đường tròn biết tâm và bán kính
def draw_circle(center_x, center_y, radius):
  pen.penup()
  pen.goto(center_x, center_y - radius)
  pen.pendown()
  pen.circle(radius)

# Gọi hàm vẽ đường tròn
draw_circle(100, 100, 50)

# Đóng turtle và cửa sổ đồ họa
turtle.done()

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm draw_circle để vẽ đường tròn biết tâm và bán kính. Bạn có thể gọi hàm này với các tham số tương ứng để vẽ đường tròn mong muốn. Trong thư viện turtle, chúng ta sử dụng phương thức pen.circle(radius) để vẽ đường tròn, và trong thư viện matplotlib, chúng ta sử dụng plt.Circle((center_x, center_y), radius) để tạo một hình tròn và thêm nó vào hình vẽ.

Lệnh vẽ đường thẳng trong python


import turtle

# Tạo cửa sổ đồ họa
window = turtle.Screen()
window.bgcolor("white")

# Tạo đối tượng turtle
pen = turtle.Turtle()
pen.speed(0)

# Vẽ đường thẳng
def draw_line(start_x, start_y, end_x, end_y):
  pen.penup()
  pen.goto(start_x, start_y)
  pen.pendown()
  pen.goto(end_x, end_y)

# Gọi hàm vẽ đường thẳng
draw_line(50, 50, 200, 200)

# Đóng turtle và cửa sổ đồ họa
turtle.done()

Trong ví dụ trên, chúng ta định nghĩa một hàm draw_line để vẽ đường thẳng từ điểm đầu (start_x, start_y) đến điểm cuối (end_x, end_y). Bạn có thể gọi hàm này với các tham số tương ứng để vẽ đường thẳng mong muốn. Trong thư viện turtle, chúng ta sử dụng phương thức pen.goto(x, y) để di chuyển pen đến điểm đầu và cuối của đường thẳng, và trong thư viện matplotlib, chúng ta sử dụng ax.plot([start_x, end_x] , [start_y, end_y] ) để vẽ đường thẳng trên hình vẽ.

Read:   Ước chung lớn nhất - Lập trình tìm ƯCLN trong Python và Scratch

Các bạn hãy sử dụng kiến thức trên để vẽ 3 đường tròn tiếp xúc, 3 tâm tạo thành tam giác đều trong Python nhé, vẽ thành công hãy chia sẻ code ở comment.

Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *