Vẽ hoa từ hình vuông trong Scratch và Python

Vẽ hoa từ hình vuông trong Scratch và Python như hình minh họa dưới đây

Vẽ hoa từ hình vuông trong Python

Để vẽ hình này trong Python sử dụng thư viện turtle, bạn có thể sử dụng các hàm và phương thức điều khiển đồ họa của thư viện này. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

import turtle

# Khởi tạo màn hình đồ họa
screen = turtle.Screen()

# Khởi tạo con rùa
t = turtle.Turtle()

# Vẽ hình lập phương
def draw_cube(size):
  # Vẽ các mặt của hình lập phương
  for _ in range(6):
    t.forward(size)
    t.right(90)
    t.forward(size)
    t.right(90)
    t.forward(size)
    t.right(90)
    t.forward(size)
    t.right(90)
    t.right(60) # Xoay để vẽ các mặt khác

# Đặt vị trí ban đầu và kích thước của hình lập phương
start_x = 0
start_y = 0
cube_size = 100

# Di chuyển con rùa đến vị trí ban đầu
t.penup()
t.goto(start_x, start_y)
t.pendown()

# Vẽ hình lập phương
draw_cube(cube_size)

# Đóng màn hình đồ họa khi kết thúc
turtle.done()

Khi bạn chạy đoạn mã trên, một cửa sổ đồ họa sẽ xuất hiện và hoa lập phương sẽ được vẽ trong đó. Bạn có thể điều chỉnh vị trí ban đầu và kích thước của hình lập phương bằng cách thay đổi giá trị của các biến start_x, start_y, và cube_size.

Vẽ hoa từ hình vuông trong Scratch

Bạn chỉ cần cho đoạn lệnh vẽ hình vuông vào trong vòng lặp (lặp 6 lần)

Sau khi vẽ xong xoay 1 góc hợp lý (mình để các bạn tự tính toán) là được mà thôi.

Read:   Dãy số 2, 5, 8, 11, 14, 17 – Lập trình trong Scratch và Python
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *