Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa trong Pascal

Viết chương trình chuyển một xâu văn bản sang toàn bộ chữ hoa

Dữ liệu vào file: upcase.INPmột dòng chứa xâu không quá 255 kí tự

Dữ liệu ra file: upcase.OUT là dòng văn bản đã chuyển hết sang in hoa

VD:

upcase.int upcase.out
Abc ABC 123$@&* AbC ABC ABC 123$@&* ABC
var s:string; f:text;
begin
{----Doc file ----}
    assign(f,'upcase.inp'); reset(f);
    readln(f,s);close(f);
 {--- than ct ---------}
 s:=upcase(s);
  {------ghi file -----}
assign(f,'upcase.out'); rewrite(f);
write(f,s);
close(f);
end.

 

Read:   lập trình xóa kí tự trắng thừa trong xâu bằng pascal
Hình đại diện của người dùng

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *